Adatvédelmi nyilatkozat

1. ADATVÉDELMI ÁTTEKINTÉS

Általános tájékoztatás

A következőkben könnyen érthető módon bemutatjuk, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor erre a weboldalra látogat. A „személyes adatok” kifejezés minden olyan adatot magában foglal, mely az Ön személyes beazonosításához felhasználható. Az adatvédelem témakörével kapcsolatban részletesen a jelen iratot követően csatolt Adatvédelmi Nyilatkozatunkból tájékozódhat.

Adatrögzítés a weboldalon

Ki a weboldalon tárolt adatok felelőse (azaz az „adatkezelő”)?

A weboldalon tárolt adatokat a weboldal üzemeltetője kezeli, akinek elérhetősége weboldalunkon a „Jogszabályok által előírt információk” szakaszban található.

Hogyan rögzítjük adatait?

Az Ön által közölt adatokat gyűjtjük. Ezek az adatok például a kapcsolatfelvételi nyomtatványban megadott adatait jelenthetik.

Egyéb adatokat az informatikai rendszereink vagy automatikusan vagy azt követően rögzítenek, hogy azok rögzítéséhez Ön hozzájárulását adta, amikor weboldalunkat felkereste. Ezek az adatok elsősorban műszaki információk (pl. a használt internetes böngésző és operációs rendszer, illetve a weboldal felkeresésének időpontja). Ezeket az információkat a rendszer automatikusan eltárolja, amikor Ön a weboldalt felkeresi.

Milyen célra használjuk fel az Ön adatait?

Az információ egy részét azért rögzítjük, hogy a weboldalunk hibamentesen működhessen. A további adatok az Ön felhasználói szokásainak elemzéséhez válhatnak szükségessé.

Az információk tekintetében Önnek milyen jogai vannak?

Ön jogosult bármikor ingyenes információt kapni megőrzött személyes adatai forrásáról, az azokat átvevő személyekről és a megőrzés céljáról. Jogában áll adatai helyesbítését vagy törlését kérni. Amennyiben az adatfeldolgozáshoz beleegyezését adta, beleegyezését belátása szerint bármikor visszavonhatja, és ez a visszavonás minden további adatfeldolgozásra befolyással lesz. Ezen túlmenően Ön igényelheti, hogy adatainak feldolgozása bizonyos körülmények között korlátozva legyen. Továbbá jogában áll az illetékes felügyeleti hatóságnál adatvédelmi incidenst bejelenteni.

Amennyiben kérdése merül fel a fentiekkel kapcsolatban vagy más adatvédelemhez kapcsolódó probléma tekintetében, bármikor kapcsolatba léphet velünk a weboldalon a „Jogszabályok által előírt információk” szakaszban megadott címen.

2. HOSZTOLÁS ÉS A TARTALOMKÉZBESÍTÉSI HÁLÓZATOK (CDN)

Külső hosztolás

A jelen weboldal külső webszolgáltató (a továbbiakban: hoszt) tárhelyén üzemel. A jelen weboldalon összegyűjtött személyes adatokat a hoszt szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak, többek között, az IP címek, kapcsolatfelvételi kérelmek, metaadatok és kommunikációk, szerződéses információk, elérhetőségek, nevek, weboldal hozzáférések és egyéb, a weboldalon keresztül generált adatok.

A hosztot a jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinkkel fennálló szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk, 1. bek. b) pontja) és online szolgáltatásaink szakmai szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony biztosítása érdekében vesszük igénybe (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pontja).

A hosztunk az Ön adatait csak az ahhoz szükséges mértékben kezeli, hogy szolgáltatási kötelezettségeit teljesíteni és az adott adatokkal kapcsolatos utasításainkat végrehajtani tudja.

A szerződéses adatok kezeléséről szóló megállapodás aláírása

Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő adatkezelés biztosítása érdekében a hosztunkkal megrendeléskezelésről szóló szerződést írtunk alá.

3. ÁLTALÁNOS ÉS TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

Adatvédelem

A jelen weboldal és aloldalai üzemeltetői az Ön adatainak védelmét nagyon szigorúan veszik. Így az Ön személyes adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően bizalmas információként kezeljük.

Amikor a jelen weboldalt használja, különböző személyes információk kerülnek összegyűjtésre. A személyes adatok az Ön személyes azonosítására alkalmas adatok. A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az általunk gyűjtött adatokat és azok felhasználási céljait. Ismerteti továbbá, hogy hogyan és milyen célból gyűjtjük ezeket az adatokat.

Ezúton felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adatküldés (azaz e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Lehetetlen teljes mértékben megvédeni az adatokat a harmadik felek általi hozzáféréstől.

A felelős félre vonatkozó információ (a GDPR rendeletben használt elnevezése: „adatkezelő”)

A jelen weboldalon az adatokat kezelő fél:

GALA GROUP GmbH
Technologiepark 9a
91522 Ansbach

Telefon: +49 981 98739040
E-Mail: datenschutz@gala-group.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok (pl. nevek, email címek, stb.) kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása

Az adatkezeléssel kapcsolatos tranzakciók széles skálája kizárólag kifejezett hozzájárulás esetén valósulhat meg. Továbbá Ön minden, korábban már részünkre megadott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ez nincs hatással a visszavonást megelőzően történt adatgyűjtés törvényességére.

Speciális esetekben az adatgyűjtéssel kapcsolatos tiltakozás joga; a közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

AMENNYIBEN AZ ADATOKAT A GDPR 6. CIKK (1) E) VAGY F) PONTJA ALAPJÁN KEZELIK, ÖNNEK BÁRMIKOR JOGÁBAN ÁLL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE ELLEN SAJÁTOS HELYZETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OKBÓL TILTAKOZNI.
EZ ÉRVÉNYES MINDEN, A JELEN RENDELKEZÉSEKRE ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ, HOGY MILYEN JOGI ALAPON TÖRTÉNIK AZ ADATOK KEZELÉSE, KÉRJÜK, TANULMÁNYOZZA ÁT A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT! AMENNYIBEN TILTAKOZÁST JELENT BE, AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT NEM KEZELJÜK TOVÁBB, KIVÉVE HA AZ ÖN ÉRDEKEINÉL, JOGAINÁL ÉS SZABADSÁGÁNÁL NYOMÓSABB ÉRVEKKEL NEM TUDUNK ELŐÁLLNI AZ ÖN ADATAINAK KEZELÉSE MELLETT, ILLETVE HA AZ ADATKEZELÉS CÉLJA TÖRVÉNYES JOGOSULTSÁGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE, GYAKORLÁSA VAGY VÉDELME (A GDPR 21. CIKK 1. BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).
AMENNYIBEN SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI CÉLLAL TÖRTÉNIK, ÖNNEK JOGÁBAN ÁLL BÁRMIKOR TILTAKOZNI AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAI ILYEN ÜZLETSZERZÉSI CÉLBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN. EZ A PROFILALKOTÁSRA IS VONATKOZIK, AMENNYIBEN AZ KONKRÉT, KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. AMENNYIBEN ÖN TILTAKOZÁSSAL ÉL, SZEMÉLYES ADATAI TÖBBÉ MÁR NEM KERÜLNEK FELHASZNÁSRA KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI CÉLRA (A GDPR 21. CIKK 2. BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Adatvédelmi incidens illetékes felügyeleti hatóság felé történő bejelentésének joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak a felügyeleti hatóság felé adatvédelmi incidenst bejelenteni, különösen abban a tagállamban, melyben lakóhellyel, munkahellyel rendelkeznek vagy ott, ahol a vélelmezett törvénysértés bekövetkezett. Az adatvédelmi incidens bejelentésének joga attól függetlenül fennáll, hogy bármilyen más adminisztratív vagy bírósági eljárás jogorvoslatként rendelkezésre áll-e.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek jogában áll igényelni, hogy minden olyan adatot általánosan használt, géppel olvasható formában átadjunk Önnek vagy egy harmadik félnek, mely adatot beleegyezése alapján automatikusan, vagy egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan speciálisan kezelünk az Ön tekintetében. Amennyiben azt kéri, hogy adatait közvetlenül másik adatkezelőhöz küldjük át, ezt csak technikailag megvalósítható esetben tesszük meg.

SSL és/vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és az olyan bizalmas tartalmak továbbításának védelmére, mint például az Ön által hozzánk, a weboldal üzemeltetőihez elküldött megrendelések és megkeresések, a jelen weboldal SSL vagy TLS titkosító programot használ. A titkosított kapcsolatot az jelzi az Ön számára, hogy a böngésző címsorában a “http://” „https://”-re változik át valamint a böngészősorban megjelenik egy lakatot ábrázoló ikon.

Amint aktiválódott az SSL vagy TLS titkosítás, az Ön által küldött adatokat harmadik fél nem tudja olvasni.

Az adatokkal kapcsolatos információk, az adatok helyesbítése és törlése

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ön eltárolt személyes adatairól, azok forrásáról, az azokat átvevő személyekről és adatai kezelésének céljáról. Jogában áll továbbá adatai helyesbítését és törlését is kérni. Amennyiben e témával vagy személyes adataival kapcsolatban kérdése van, ne habozzon bármikor kapcsolatba lépni velünk a „Jogszabályok által előírt információk” szakaszban megadott címen!

Adatkezelési korlátozás követelésének joga

Személyes adatai kezelése tekintetében Önnek jogában áll korlátozások bevezetését követelni tőlünk. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk a „Jogszabályok által előírt információk” szakaszban megadott címen. Az adatkezelés korlátozására vonatkozó jog a következő esetekben érvényes:

  • Amennyiben Ön az általunk őrzött adatok helyességét vitatja, általában bizonyos időre van szükségünk, hogy állítása helyességét ellenőrizzük.
  • Míg ez a vizsgálat tart, Önnek jogában áll személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Amennyiben személyes adatai kezelése törvénytelen módon zajlott vagy zajlik, Önnek jogában áll a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni ahelyett, hogy az adatok törlését követelné.
  • Amennyiben már nincs szükségünk személyes adataira és Önnek szüksége van rájuk, hogy törvény által biztosított jogait gyakorolja, megvédje vagy követelje, jogában áll az adatok törlése helyett személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.
  • Amennyiben a GDPR 21. cikk 1. bekezdése alapján Ön kifogással élt, az Ön és a mi jogainkat kell egymással összemérni. Amint eldöntésre került, hogy kinek az érdekei dominálnak, Önnek jogában áll személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.

Amennyiben személyes adatai kezelését korlátozta, ezek az adatok – azok őrzésének kivételével – kizárólag az Ön beleegyezésével kezelhetők, vagy törvény által biztosított jogok követelése, érvényesítése és védelme céljából, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy egy EU tagállam által fontos közérdekként megjelölt célból használhatók fel.

4. ADATRÖGZÍTÉS A WEBOLDALON

Szerver naplófájlok

A jelen weboldal és annak aloldalainak szolgáltatója az úgy nevezett szerver naplófájlokban automatikusan gyűjti és tárolja az információkat, melyeket az Ön böngésző programja velünk automatikusan közöl. Ez az információ a következőket foglalja magában:

  • A használt operációs rendszer
  • Referer URL (hivatkozási cím)
  • A hozzáférő számítógép gépneve
  • a szerver lekérdezés időpontja
  • Az IP cím

Ezek az adatok más adatforrásokkal nem keverednek.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pontja alapján gyűjtjük. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke az üzemeltető weboldalának technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása. Ennek érdekében rögzíteni kell a szerver naplófájljait.

Kapcsolatfelvételi nyomtatvány

Amennyiben a kapcsolatfelvételi nyomtatványon keresztül juttatja el hozzánk megkeresését, a kapcsolatfelvételi nyomtatványban szereplő információt, és az abban megadott minden elérhetőséget megkeresése kezelése érdekében és az esetleges további pontosítások céljából rögzíteni fogjuk. Az Ön beleegyezése nélkül ezeket az információkat más felekkel nem osztjuk meg.

Amennyiben az Ön kérelme egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéselőkészítési intézkedéseket kell tenni, az adatok kezelése a GDPR 6. cikk, 1. bek. b) pontja szerint valósul meg. Minden más esetben az adatkezelés a felénk intézett kérések hatékony kezelésére vonatkozó jogos érdekünket szolgálja (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont) vagy, amennyiben kikértük, az Ön beleegyezésén (GDPR 6. cikk, 1. bek. a) pont) alapszik.

A kapcsolatfelvételi nyomtatványban Ön által megadott információt addig őrizzük meg, míg Ön adatai törlését nem kéri, az adatok őrzéséhez adott beleegyezését vissza nem vonja, vagy míg a cél, melynek érdekében az adott információ őrzésre került meg nem szűnik (pl. miután megkeresésére választ adtunk). Ez nem érinti a mindenkor érvényes kötelező jogszabályi rendelkezéseket –különösen a kötelező adatmegőrzési időszakokat.

E-mailben, telefonon vagy faxon érkezett kérelmek

Amennyiben e-mailben, telefonon vagy faxon keres meg bennünket, az Ön kérését, és az abból eredő minden személyes adatot (név, kérés) az Ön kérelmének teljesítése érdekében tárolni és kezelni fogjuk. Az Ön jóváhagyása nélkül ezeket az adatokat nem adjuk ki.

Amennyiben az Ön kérelme egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéselőkészítési intézkedéseket kell tenni, az adatok kezelése a GDPR 6. cikk, 1. bek. b) pontja szerint valósul meg. Minden más esetben az adatkezelés a felénk intézett kérések hatékony kezelésére vonatkozó jogos érdekünket szolgálja (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pont) vagy, amennyiben kikértük, az Ön beleegyezésén (GDPR 6. cikk, 1. bek. a) pont) alapszik.

A megkeresés során Ön által megadott információt addig őrizzük meg, míg Ön adatai törlését nem kéri, az adatok őrzéséhez adott beleegyezését vissza nem vonja, vagy míg a cél, melynek érdekében az adott információ őrzésre került meg nem szűnik (pl. miután megkeresésére választ adtunk). Ez nem érinti a mindenkor érvényes kötelező jogszabályi rendelkezéseket –különösen a kötelező adatmegőrzési időszakokat.

5. BEÉPÜLŐ MODULOK ÉS ESZKÖZÖK

Google Web Fonts (helyi beágyazás)

A jelen weboldal a Google által nyújtott Web Fonts betűtípus-szolgáltatást használja, mely biztosítja a weboldalon az egységes betűtípus használatot. Ezeket a Google betűtípusokat helyileg telepítik, hogy ezen alkalmazással együtt ne jöjjön létre kapcsolat a Google szervereivel.

A Google Web Fonts-szal kapcsolatos további információkat a következő linken talál https://developers.google.com/fonts/faq Kérjük tanulmányozza át a Google Adatbiztonsági Nyilatkozatát a: https://policies.google.com/privacy?hl=en. címen!

6. SZEMÉLYRE SZÓLÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Álláspályázatok

A weboldalt felkereső látogatók számára lehetőséget biztosítunk álláspályázatok beküldésére (pl. e-mailben, postán vagy online álláspályázati nyomtatványon keresztül). A továbbiakban a pályázati folyamat során összegyűjtött személyes adatok hatályával, céljával és felhasználásával kapcsolatban tájékoztatjuk Önt. Biztosítjuk, hogy az Ön adatainak összegyűjtése, kezelése és felhasználása a vonatkozó adatvédelmi törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelően történik, és hogy az Ön adatait mindig szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés hatálya és célja

Amennyiben Ön álláspályázatot nyújt be hozzánk, minden kapcsolódó személyes adatot kezelni fogunk (pl. elérhetőségek és kapcsolattartási adatok, pályázati dokumentumok, az állásinterjú során készített feljegyzések, stb.), amennyiben azokra a munkaviszony létesítésével kapcsolatban szükség van. A fentiek tekintetében irányadó jogszabály a német jog szerinti új GDPR rendelet 26. cikke (Munkaviszony kialakításával kapcsolatos tárgyalások), a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja (Általános szerződéssel kapcsolatos tárgyalások) és – amennyiben hozzájárulását adta – a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja. Adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Társaságunkon belül az Ön személyes adatait csak olyan személyekkel osztjuk meg, akik az Ön álláspályázatának feldolgozásában részt vesznek.

Amennyiben állásjelentkezése eredményeként Ön alkalmazásra kerül, az Ön által benyújtott adatokat az új GDPR 26. cikke és a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja alapján a munkaviszony céljából adatkezelési rendszerünkben megőrizzük.

Adatmegőrzési időszak

Amennyiben nem tudunk Önnek állást ajánlani, vagy Ön elutasítja az állásajánlatot, vagy visszavonja álláspályázatát, fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által benyújtott adatokat jogos érdekeink érvényesítése érdekében (GDPR 6. cikk, 1. bek. f) pontja) a pályázati eljárás végétől (a pályázat elutasításától vagy visszavonásától) számított legfeljebb 6 hónapig megőrizzük. Az adatok ezt követően törlésre és a tényleges pályázati iratok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok megőrzése adott esetben jogviták esetén bizonyítékot szolgáltat. Amennyiben nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónapos időszak lejártát követően is szükség lesz, (pl. fenyegető vagy folyamatban lévő jogvita miatt), az adattörlésre csak akkor kerül sor, ha a további tárolás indoka már nem áll fenn.

A hosszabb adatmegőrzés abban az esetben is megvalósulhat, ha Ön ahhoz beleegyezését adta (GDPR 6. cikk, 1. bek. a) pontja) vagy a törvény által előírt adatmegőrzése követelmények az adatok törlését kizárják.

Google Címkekezelő

Weboldalunkon a Google LLC (a továbbiakban: Google) Google TagManager alkalmazását használjuk, amely a webhelyen található különféle eszközök és alkalmazások integrálására és kezelésére használható. A Google TagManager csak adatokat gyűjt és továbbítja a megfelelő csatlakoztatott eszközökhöz anélkül, hogy hozzáférne. Ezért, ha Ön beleegyezett egy adott, a Google TagManagerhez csatlakoztatott eszköz használatába, ezt is felhasználjuk, így az adatok a Google szervereire, így az USA-ba, mint harmadik országba is továbbíthatók. Ha viszont nem járult hozzá semmilyen eszköz használatához, a Google TagManager nem kerül felhasználásra.