Warunki Ogólne

I. Informacje ogólne

1. Poniższe warunki uważa się za zaakceptowane w sposób wyraźny przez kupującego poprzez złożenie zamówienia w Gala-Group GmbH (sprzedający). Inne porozumienia będą wiążące, o ile zostaną przez nas potwierdzone na piśmie. Dotyczy to także potencjalnych Warunków kupna obowiązujących u kupującego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie jest wymagane. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji za uzgodnione uważa się wyłącznie prawo niemieckie.

2. Przeciwne warunki kupującego oraz ustne umowy dodatkowe wymagają pisemnego potwierdzenia przez sprzedającego, by było prawnie wiążące.

3. Zamówienia uważa się za przyjęte, jeżeli nie zostaną odrzucone przez kupującego w ciągu 8 dni.

II. Miejsce realizacji i miejsce jurysdykcji

1. Miejscem realizacji oraz miejscem jurysdykcji w sprawie dostawy, płatności i innych sporów wynikających z umowy jest siedziba sprzedającego.

III. Dostawy i wysyłki

1. Dostawy są wykonywane na warunkach loco fabryka (w rozumieniu INCOTERMS).

2. Jeżeli kupujący wnioskuje o inny warunek INCOTERMS, inną trasę wysyłki lub inny rodzaj wysyłki oraz jeżeli zostanie to spełnione, potencjalne dodatkowe opłaty za transport będą stanowiły jego koszt. Dodatkowe opłaty za transport w przypadku ekspresowej dostawy towarów także zostaną pokryte przez kupującego. W przypadku wady środka transportu, blokady trasy transportu i podobnych zdarzeń, przy domyślnej zgodzie kupującego lub przy braku regulacji dotyczących wysyłki, będziemy uprawnieni do składowania towarów na rachunek i ryzyko kupującego w jego własnym magazynie lub magazynie spedytora. Składowanie będzie uważane za wypełnienie umowy.

3. W przypadku transakcji na podstawie zamówienia na wydanie w określonym czasie, zamówienie na wydanie musi zostać wykonane w przewidzianym terminie, w innym przypadku sprzedający będzie uprawniony do anulowania umowy i wystąpienia o odszkodowanie. Każdą częściową dostawę uważa się za realizację niezależnej umowy.

4. Uzgodnione terminy dostawy będą przestrzegane. Sprzedający może przyspieszyć uzgodnione terminy dostawy do 14 dni bez prawa kupującego do wystąpienia o odszkodowanie. Nie będzie to też uprawniało do anulowania umowy. Kupujący nie może powołać się na niewystarczający interes związany z dostawą (pkt. 281 BGB).

5. Każdy partner umowny jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu bez przestrzegania okresu wypowiedzenia. Ważny powód istnieje w szczególności, jeżeli dla partnera umownego przestrzeganie umowy przestaje być uważane za uzasadnione z jakiegokolwiek innego powodu z uwagi na osobę drugiego partnera umownego, biorąc pod uwagę indywidualny przypadek i wzajemne interesy, w szczególności jeżeli istnieją okoliczności w osobie drugiej partnera umownego, jakie pozwalają oczekiwać, że w sposób stały zaprzestał wypełniania swoich obowiązków wynikających z umowy.

6. Zdarzenia siły wyższej (wojna, strajk, blokady dostaw), braku surowców i inne zdarzenia, niestanowiące powodów leżących po stronie sprzedającego, uprawniają sprzedającego do opóźnienia dostawy o okres odpowiadający czasowi, gdy wykonanie nie było możliwe, lub do wypowiedzenia umowy.

IV. Zgłaszanie wad i wymiany

1. Reklamacje mogą być uwzględniane, jeżeli zostaną zgłoszone w ciągu 8 dni od otrzymania towarów. Zmiany w wyglądzie dostarczonych towarów, o ile są normalne dla branży lub niemożliwe do uniknięcia ze względów technicznych, nie będą uprawniały do zgłaszania wad.

2. Wymiana może zostać przeprowadzona w drodze wyjątku na mocy wzajemnego porozumienia. Produkty specjalnie nie podlegają wymianie.

3. Odpowiedzialność za wady zostaje wyłączona, jeżeli dotyczy nieznacznego obniżenia wartości lub możliwości użytkowania dostarczonych towarów, lub w przypadku nadmiernego użycia lub nieodpowiedniego traktowania, lub nieodpowiedniego składowania lub wpływów bez naszej winy.

4. Potencjalne roszczenia kupującego z tytułu gwarancji ulegają ustawowemu przeterminowaniu po upływie jednego roku od dostarczania towarów kupującemu przez sprzedającego.

5. Potencjalne roszczenia kupującego w stosunku do sprzedającego z tytułu odpowiedzialności za produkt będą ograniczone do maksymalnej kwoty równej 10 000,00 EUR. Cała odpowiedzialność sprzedającego wynikająca ze szkód spowodowanych przez wady lub szkód wynikowych spowodowanych przez wady jest ograniczona do takiej maksymalnej kwoty. Będzie to miało także zastosowanie w przypadkach, kiedy klient wystąpi z roszczeniem do kupującego, oraz może wystąpić z roszczeniem z tytułu regresu przeciwko kupującemu.

V. Cena, faktura i zapłata

1. Obowiązują ceny określone w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia obowiązują ceny określone w ofercie. Dodatkowe usługi będą fakturowane dodatkowo.

2. Z zasady faktura jest wystawiana z datą, kiedy towary zostają wysłane i jest płatna w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia bez potrąceń.

3. Terminu zapłaty faktury należy także przestrzegać w przypadku opóźnienia lub uniemożliwienia transportu, dostawcy lub odbioru dostarczonych towarów i usług z przyczyn, za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności zostaną naliczone odsetki za opóźnienie w wysokości 8% powyżej odpowiedniej obowiązującej stopy procentowej dla niespłaconych pożyczek bankowych, wraz z poniesionymi kosztami, bez konieczności wysłania oddzielnego wezwania.

5. Kupujący zobowiązuje się powiadomić sprzedającego natychmiast na piśmie o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

6. Jeżeli kupujący ma problemy z płatnościami, jak. np. niewypłacalność, wszystkie należności z tytułu niespłaconych faktur zostaną uznane za natychmiast wymagalne bez konieczności wysłania pisemnego wezwania lub będą uważane za niezapłacone.

7. Sprzedający będzie miał prawo odrzucić zamówienia przy niewystarczającej płynności lub ryzyku niewypłacalności kupującego.

8. Zmiany kosztów materiałów podstawowych i pomocniczych, wynagrodzeń i opłat przewozowych lub innych kosztów, które z punktu widzenia wyliczeń prowadzą do istotnych zmian cen, będą uprawniały strony do wystąpienia o korektę cen. Zobowiązania cenowe wynikające z takich błędów jak omyłki rachunkowe, pisarskie lub w druku, są dla nas wiążące.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedający przyjmuje odpowiedzialność za zdatność sprzedanych towarów do celu, do którego zostały przewidziane, w szczególności za właściwości chemiczne i mechaniczne produktów (np. trwałość), jeżeli użytkownicy przestrzegają instrukcji użytkowania i bezpieczeństwa. Nie przyjmuje odpowiedzialności w przypadku innego niż przewidziane zastosowanie towarów. Kupujący przyjmuje odpowiedzialność za poinformowanie klienta o właściwościach, użytkowaniu i ryzykach związanych z towarami.

VII. Zastrzeżenie tytułu własności

1. Tytuł własności do dostarczonych towarów pozostanie zastrzeżony dla sprzedającego do momentu dokonania pełnej zapłaty ceny zakupu i wszystkich pozostałych należności na rzecz sprzedającego wynikających z relacji gospodarczej z kupującym, wraz z odbiorami i czekami do momentu ich spieniężenia.

2. Kupujący jest uprawniony do sprzedaży towarów dostarczonych z zastrzeżeniem tytułu w toku normalnej działalności. Jednak kupujący nie może ani zastawić, ani przenieść towarów, do których tytuł własności jest zastrzeżony, tytułem zabezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, do czasu dokonania pełnej zapłaty wszystkich niespłaconych należności na rzecz sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się poinformować natychmiast sprzedającego w przypadku zajęcia lub innego dostępu osoby trzeciej oraz wyśle kopię protokołu zajęcia oraz oświadczenia dotyczącego tożsamości zajętych towarów. Koszty interwencji w przypadku dostępu osób trzecich zostaną pokryte przez kupującego.

3. Prawo kupującego do sprzedaży dostarczonych towarów, objętych zastrzeżeniem tytułu własności, wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli kupujący nie wypełni obowiązku zapłaty bez względu, czy nastąpiło to z powodu zajęcia, utraty aktywów czy upadłości. W takim przypadku sprzedający będzie miał prawo zażądać zwrotu towarów objętych zastrzeżonym tytułem własności na koszt kupującego.

4. Jeżeli kupujący sprzeda towary zastrzeżone dla sprzedającego, niniejszym już przenosi, aby zabezpieczyć wszystkie roszczenia, do których sprzedający będzie uprawniony w stosunku do kupującego, należności, do których jest uprawniony z tytułu sprzedaży w stosunku do swoich kupujących ze wszystkimi prawami wtórnymi przysługującymi sprzedającemu. Na żądanie sprzedający zobowiązuje się zgłosić cesje swoim sprzedającym oraz poinformować sprzedającego o nazwach zewnętrznych dłużników i kwotach należności z odsprzedaży, a także przekazać wszystkie informacje, jakie są konieczne do zapewnienia praw w stosunku do dłużników i przekazać dokumenty. Kupujący jest w sposób odwołalny upoważniony przez cały czas do prowadzenia windykacji należności od swoich kupujących, które zostały przeniesione, o ile terminowo wypełni swój obowiązek płatniczy w stosunku do sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się przekazać sprzedającemu natychmiast uzyskiwane wpływy z przeniesionych należności. Do momentu przekazania kupujący musi przechowywać wpływy z należności przeniesionych z wyprzedzeniem oddzielnie dla sprzedającego.

5. Jeżeli wartość zabezpieczenia przyznanego sprzedającemu przekracza jego należności o ponad 25%, sprzedający będzie odpowiednio zobowiązany do ponownego przyznania zwolnienia na prośbę kupującego.

VIII. Przetwarzanie danych w rozumieniu BDSG [Federalnej ustawy o ochronie danych]

Próbki i projekty: W przypadku wykonania produktów zgodnie z próbkami przekazanymi przez zamawiającego, lub zgodnie z ich detalami, udziela on pełnej gwarancji, że nie istnieją żadne prawa własności osób trzecich. Próbki i projekty wytworzone przez nas zostaną rozliczone będą stanowiły naszą własność. Nie mogą być one naśladowane, powielane, ani udostępniane osobom trzecim lub spółkom konkurencyjnym.

Bez wyraźniej zgody sprzedającego kupujący nie może przenieść praw z umowy w całości lub części na osoby trzecie. Dotyczy to w szczególności roszczeń gwarancyjnych i roszczeń odszkodowawczych.