Általános Szerződési Feltételek

I. Általános információ

1. A Gala Group GmbH (mint eladó) részére megrendelést adva a vevő a következő szerződéses feltételeket kifejezetten elfogadja. A jelen általános szerződéses feltételektől eltérő megállapodások kizárólag abban az esetben köteleznek bennünket, ha azokat írásban visszaigazoltuk. Ez a kikötés a vevő esetleges saját általános szerződéses feltételeire is vonatkozik. A megrendelés befogadásáról nem szükséges visszaigazolást küldeni. Értelmezési kérdések esetén kizárólag a német jog az irányadó.

2. A vevő, a jelen általános szerződéses feltételektől eltérő, saját szerződéses feltételei és az egyéb, szóbeli mellékmegállapodások kizárólag akkor érvényesek, ha azokat az eladó írásban visszaigazolta.

3. Minden megrendelés elfogadottnak minősül, hacsak a vevő azokat 8 napon belül el nem utasítja.

II. Teljesítés helye és joghatóság

1. A teljesítés helye az eladó székhelye. A szállítással, fizetéssel valamint a szerződésből eredő bármely jogvita rendezésével kapcsolatban a felek az eladó székhelye szerint illetékes joghatóságot ismerik el.

III. Teljesítés és leszállítás

1. Minden teljesítés ex works – gyárból (INCOTERMS) fuvarparitással értendő.

2. Amennyiben a vevő másik fuvarparitást, eltérő szállítási útvonalat vagy más szállítási módot kér, és ez megvalósul, további szállítási költségek terhelhetik a vevőt. Sürgős szállítás esetén a felmerülő extra fuvarköltségek szintén a vevőt terhelik. Amennyiben a fuvareszköz meghibásodik, a szállítási útvonal elzáródik és más hasonló esetekben, valamint, ha a vevő elmulasztja a jóváhagyást megadni vagy a fuvarutasításokat kiadni, eladó jogosult a termékeket a vevő kockázatára és költségén saját vagy egy szállító raktárában őrizni. A raktárra vétel a szerződés teljesítésének minősül.

3. Határidős terméklehívásos ügyletek esetén a terméklehívást az előre jelzett időszakban kell végrehajtani, egyéb esetben az eladó jogosult lesz a szerződést felmondani és kárigényt érvényesíteni. Minden részteljesítés külön szerződéses teljesítésnek minősül.

4. A megállapodásban rögzített teljesítési határidőket be kell tartani. Az eladó a megállapodott teljesítési határidőket maximum 14 nappal túllépheti anélkül, hogy a vevő kártérítésre válna jogosulttá. Ilyen esetben a vevő nem válik jogosulttá a szerződés felmondására sem. A vevő nem hivatkozhat a szállítmánnyal kapcsolatban érdekmúlásra (Német Polgári Törvénykönyv (BGB), 281. cikk).

5. Mindkét szerződő fél jogosult a szerződést alapos indokkal, azonnali hatállyal felmondani. Alapos indoknak minősül, ha az adott körülményeket és a kölcsönös érdekeket szem előtt tartva az egyik szerződő félnek a másik szerződő fél személye miatt már nem érdemes a szerződést fenntartani, különösen, ha a másik szerződő fél személyében olyan változás következett be, mely alapján joggal várható, hogy a szerződésből származó kötelezettségeit már nem fogja tudni teljesíteni.

6.Eladó a befolyásán kívül eső okból bekövetkezett vis major eseményekre (háború, sztrájk, fuvarozási lezárások), nyersanyaghiányra és egyéb működési fennakadásra hivatkozással jogosult a teljesítési határidőt az akadály időtartamával meghosszabbítani vagy a szerződést felbontani.

IV. Reklamáció és csere

1. Az eladó csak a termék átvételét követő 8 napon belül bejelentett reklamációkat veszi figyelembe. A leszállított termékek megjelenésében észlelt, szakmailag elfogadott mértékű vagy műszakilag elkerülhetetlen eltérések nem jogosítanak fel a reklamációra.

2. Csere kizárólag kivételes esetben, kölcsönös megegyezés alapján történhet. Az egyedi gyártással készült termékek cseréjére nincs lehetőség.

3. Az eladó a termék olyan hibáiért való felelősséget kizárja, melyek a termék értékének vagy használhatóságának jelentéktelen csökkenését jelentik, vagy melyeket túlzott vagy nem rendeltetésszerű használat, nem megfelelő tárolás vagy egyéb, az eladónak fel nem róható behatás okozta.

4. A vevő esetleges szavatossági igényeinek érvényesítési lehetősége egy évvel azt követően évül el, hogy az eladó a termékeket vevőnek átadta.

5. A vevő az eladó felé termékfelelősség alapján érvényesíthető kárigényeinek maximális értéke EUR 10.000,00. A hibákért és a hibákból származó járulékos károkért az eladó minden felelőssége szintén ebben az összegben van maximálva. Ez olyan eseteket is magában foglal, amikor a vevőtől egy fogyasztó követel kártérítést.

V. Árak, számlázás és fizetés

1. A megrendelések visszaigazolásában szereplő árak érvényesek. Amennyiben nem készült visszaigazolás, az ajánlatban szereplő árak érvényesek. Eladó a kiegészítő szolgáltatásokat külön kiszámlázza.

2. Általános szabályként minden számla kibocsátására a termékek kiszállításának napján kerül sor és azok fizetési határideje a számla kibocsátásának napját követő 30. nap. A kiszámlázott összeget mindenfajta levonás nélkül kell kifizetni.

3. A számla esedékességét akkor is figyelembe kell venni, ha az eladónak fel nem róható okból a termékek és szolgáltatások teljesítése, kiszállítása vagy átvétele késedelmet szenved vagy ellehetetlenül.

4. Amennyiben a vevő a fizetési határidőt elmulasztja, a mindenkori érvényes banki hitelkamatlábnál 8%-kal magasabb mértékű késedelmi kamatot és minden további felmerült költséget, minden további értesítés nélkül felszámítunk.

5. A vevő vállalja, hogy amennyiben fizetésképtelenség okán csődvédelmet kért, az eladót erről késedelem nélkül írásban értesíti.

6. Amennyiben a vevőnek fizetési nehézségei vannak, pl. fizetésképtelenné válik, minden, a kifizetetlen számlái alapján fennálló követelés azonnal, külön írásos fizetési emlékeztető vagy felszólítás nélkül esedékessé és kifizetendővé válik.

7. Az eladó jogosult a vevő megrendeléseit elutasítani, ha vevőnek nincs meg a kellő likviditása vagy vevőnél fennáll a fizetésképtelenség kockázata.

8. Az alap- és segédanyagokban, bérekben, fuvarköltségekben és más költségekben bekövetkező változások, melyek előre láthatóan a költségek jelentős módosulásához vezetnek, mindkét felet feljogosítják arra, hogy az alkalmazott árak kiigazítását kérjék. Eladót nem kötelezik a számítási hibák, elgépelés vagy nyomdahibák miatt tévesen megadott árak.

VI. Szavatossági nyilatkozatok

1. Az eladó szavatolja, hogy az általa értékesített termékek rendeltetésüknek megfelelően használhatók, különösen a vegyi és mechanikai jellemzőiket (pl. tartósság) tekintve, amennyiben a felhasználók az eladó felhasználási és biztonsági előírásait betartják. A termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő következményekért az eladó nem vállal felelősséget. A vevő vállalja, hogy vevőit tájékoztatja a termékek jellemzőiről, használatáról és kockázatairól.

VII. Tulajdonjog fenntartása

1. A leszállított termékek tulajdonjogát az eladó mindaddig fenntartja, míg a teljes vételár és az eladónak a vevővel fennálló szerződéses kapcsolatából eredő minden más követelése kifizetésre nem kerül, illetve váltó és csekk esetén azok beváltásáig.

2. A vevő jogosult a részére tulajdonjog-fenntartással leszállított termékeket szokásos üzletvitele keretében továbbértékesíteni. A vevő azonban a tulajdonjog fenntartásával átvett árukat nem zálogosíthatja el, és nem ruházhatja át harmadik félre biztosítékként, míg eladó felé minden fennálló kötelezettségét teljes mértékben ki nem fizette. A vevő vállalja, hogy az eladót késedelem nélkül értesíti, amint harmadik fél lefoglalja, vagy más módon megszerzi a termékeket, és a foglalási jegyzőkönyvből és a lefoglalt áru azonosítását tartalmazó nyilatkozatból egy példányt az eladónak elküld. Harmadik felek hozzáférése esetén a vevő köteles vállalni a beavatkozás során szükséges intézkedések költségeit.

3. A vevő jogosultsága, hogy a tulajdonjog-fenntartással leszállított termékeket továbbértékesítse azonnali hatállyal megszűnik, amint a vevő akár lefoglalás, akár vagyonvesztés, akár fizetésképtelenség miatt nem teljesíti a fizetési kötelezettségeit. Ebben az esetben az eladó jogosult a vevőt felszólítani a jogfenntartással átadott termékeknek a vevő költségére történő visszaszállítására.

4. Amennyiben a vevő, az eladó tulajdonjogának fenntartásával átvett árut továbbértékesíti, a vevő ezúton az eladóval szemben fennálló minden követelésének biztosítékaként az eladóra átruházza a saját vevői részére végzett értékesítésből eredő összes követelését az azokkal kapcsolatos minden járulékos jogot is beleértve. A vevő vállalja, hogy felszólításra saját vevőit értesíti az átruházásról és az eladóval is közli a harmadik fél adósok nevét és a továbbértékesítésből származó követelések összegeit. Vevő továbbá minden további információt és iratot az eladó rendelkezésére bocsát, mely eladónak szükséges lehet, hogy jogait a harmadik fél adósokkal szemben érvényesítse. A vevő visszavonhatóan jogosult arra, hogy vevőivel szemben fennálló, átruházott követeléseit behajtsa, amennyiben az eladó felé fennálló fizetési kötelezettségeit pontosan teljesíti. A vevő vállalja, hogy a korábban az eladóra átruházott követelésekből származó bevételt az eladó részére késedelem nélkül átutalja. Az átutalás megtörténtéig a vevő köteles az átruházott követelésből befolyó bevételt az eladó részére külön őrizni.

5. Ha az eladónak nyújtott biztosíték mértéke több mint 25%-kal meghaladja a fennálló követelések értékét, a vevő kérésére az eladó köteles a megfelelő mértékű biztosítékot elengedni.

VIII. A német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) szerinti adatkezelés

Termékminták és dizájntervek: Amennyiben a termék a megrendelő által átadott minták vagy utasítások szerint kerül előállításra, a vevő teljes szavatosságot vállal a tekintetben, hogy harmadik feleknek nem áll fenn a termékhez kapcsolódó tulajdonjoga. Az eladó által elkészített termékminták és dizájntervek az eladó saját tulajdonának minősülnek és saját tulajdonában maradnak. Azokat tilos másolni, reprodukálni vagy harmadik felek vagy versenytársak részére hozzáférhetővé tenni.

Az eladó kifejezett jóváhagyása nélkül a vevő szerződésből eredő jogait sem részben, sem egészben át nem ruházhatja harmadik felekre. Ez különösen érvényes szavatossági és kártérítési igényekre.