Általános beszerzési feltételek

§ 1 Vonatkozó feltételek

(1) A GALA-GROUP GmbH (a továbbiakban: GALA) társaság által kiadott megrendelésekre kizárólag a GALA általános beszerzési feltételei érvényesek. A beszállító általános szállítási feltételei és minden más megállapodás kizárólag abban az esetben érvényes, ha azt a GALA az általános beszerzési feltételei kiegészítéseként írásban visszaigazolta.

(2) A GALA általános beszerzési feltételei abban az esetben is irányadók, ha a GALA, bár tisztában van vele, hogy a beszállító általános szállítási feltételei ellentmondanak vagy eltérnek a GALA általános beszerzési feltételeitől, mégis kifogás nélkül átvesz egy szállítmányt. A jelen feltételek szerint a GALA kifejezetten elutasítja a beszállító saját szállítási feltételeire tett hivatkozásait és saját szállítási feltételei szerinti visszaigazolásait.

(3) A GALA általános beszerzési feltételei szabályoznak a beszállítóval bonyolított minden jövőbeli tranzakciót.

§ 2 Megrendelések

(1) Kizárólag az írásban megadott hivatalos megrendelések érvényesek. Az írásos forma magában foglalja az e-mail és fax változatot is.

(2) A beszállító köteles a megrendelést annak kézhezvételét követően azonnal, de legfeljebb két (2) munkanapon belül visszaigazolni. Amennyiben a GALA a megrendelés keltét követő két (2) munkanapon belül nem kap visszaigazolást, jogosulttá válik a megrendelést törölni. Amennyiben a GALA ilyen esetekben mégsem törli a megrendelést, a megrendelés a megrendelt termékek GALA részére történő leszállításával lép hatályba.

(3) A GALA jogosult a beszállítandó termékeket azok kivitele és dizájnja tekintetében a beszállító számára elfogadható mértékben módosítani. Ez esetben kellő módon figyelembe kell venni a változtatások hatásait, különös tekintettel a költségnövekedésekre és költségcsökkenésekre, és a szállítási határidőkre.

§ 3 Árak

(1) Hacsak a felek másként meg nem állapodnak, a GALA megrendelésében szereplő és a beszállító által visszaigazolt árak kötelező érvényűek.

(2) Hacsak más irányú megállapodás nem születik, a beszállító által meghatározott árakat a 2010-es Incoterms szerinti DAP paritással kell kialakítani.

§ 4 Számlák és beszállítói nyilatkozatok

(1) Minden számlát a GALA számlacímére kell küldeni. Számla a szállítmányhoz nem mellékelhető. A számlának a GALA által megadott minden adatot tartalmaznia kell és egy példányát azonnal, de a szállítást követő legfeljebb 5 napon belül el kell a GALA-hoz juttatni. A számla kézhezvételével beszállító követelése nem válik esedékessé.

(2) Legkésőbb az első szállítmányhoz, a beszállító köteles a Tanács 1207/2001/EK rendeletének megfelelő beszállítói nyilatkozatot vagy a Tanács 2913/92/EGK rendelete 22-26. cikkeinek megfelelő, az áruk nem preferenciális származását igazoló nyilatkozatot kiadni, valamint kérésre a német, európai és amerikai export törvénynek megfelelő vizsgálatot elvégezni (a német/európai export lista vagy az amerikai ECCN számot feltüntetve).

(3) Míg a fenti (1) és (2) bekezdésben szereplő formai követelmények nem teljesülnek, a számlák nem minősülnek kiállítottnak.

§ 5 Fizetési feltételek

(1) Hacsak a felek másként meg nem állapodtak, a nettó kifizetést a GALA a számla és a termékek kézhezvételét követő 75 napon belül teljesíti.

(2) Fizetési késedelem a számla esedékességét és kézhezvételét követő 30 nap után keletkezhet. A számla a leszállított termékek tovább feldolgozása esetén az azt követő 30. napon, de legfeljebb a számla kézhezvételét követő 75. napon válik esedékessé, de semmiképpen nem azelőtt, hogy a 4. szakasz (1) és (2) bekezdésében foglalt formai követelmények teljesülnek és a szállítmány átvétele megtörténik.

(3) A számla ellenőrzése a kifizetés feltétele.

(4) Amennyiben lehetőség van előszállításra, az esedékesség számításakor a kölcsönösen kialkudott szállítási napot kell alapul venni.

(5) A fizetési késedelem esetén felszámított kamat maximális mértéke a jegybanki hitelkamatláb felett maximum 5 százalékpont. Amennyiben a beszállító alacsonyabb hitelkamatot fizet, azt a kamatlábat kell alapul venni. Amennyiben késedelmes teljesítés miatt kártérítési igényt támasztanak, a beszállító köteles a GALA felé igazolni, hogy a mekkora hitelkamatot kell fizetnie.

(6) A tulajdonjog fenntartásának megújítása és/vagy meghosszabbítása ki van zárva.

§ 6 Szállítási határidők és időszakok

(1) A megrendelésben és/vagy szállítási ütemtervben meghatározott dátumok, mennyiségek és időszakok kötelező érvényűek, és azoknak teljes mértékben meg kell felelni. A GALA nem köteles részteljesítést elfogadni. Amennyiben a beszállító részteljesítést nyújt, és a megbízás teljes körű teljesítéséhez kellően hosszú időtartam sikertelenül telt el, a GALA-nak jogában áll a részteljesítéseket, mint nem esedékes szállításokat elutasítani. Annak eldöntésére, hogy a beszállító betartotta-e a szállítási határidőket, a termékek a GALA által jóváhagyott lerakóhelyen, illetve, ha a felek egyéb lerakóhelyről nem állapodtak meg, a GALA székhelyén történő átvétele az irányadó.

(2) Terméklehívások esetén a beszállító a teljesítést a következőképpen köteles végrehajtani:

• Az azonnali terméklehívást a beszállító köteles a lehívást követően, késedelem nélkül a lehívásban megnevezett lerakó helyre szállítani;

• A beszállító a jövőbeni termékigényt a lehívásokban megadott határidőkre köteles rendelkezésre tartani. A szállítást abban az időpontban kell teljesíteni, melyre a GALA az adott mennyiséget/rendeléshányadot azonnali igényként meghatározta;

• Amennyiben a GALA nem azonnali terméklehívásról küldött értesítést, az adott mennyiséget csak abban az időpontban kell leszállítani, amikorra a GALA az adott mennyiségre azonnali terméklehívást küld. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak egyéb megállapodásokra és az ütemezett szállításokra.

§ 7 Kiszállítás/teljesítési hely/kockázat átszállása

(1) A szállítást minden esetben a megrendelésben szereplő címre kell teljesíteni. A termékek mellé két példányban fuvarlevelet kell mellékelni.

(2) Hacsak nem a GALA maga végzi a szállítást vagy maga választ fuvarozót, a teljesítés helye minden esetben a megrendelésen szereplő cím vagy, amennyiben nincs külön cím megadva, a GALA bejegyzett székhelye.

(3) Hacsak a felek másként meg nem állapodtak, a beszállító köteles fuvarbiztosítást kötni. Ez nem befolyásolja a beszállító saját kockázatát.

(4) A kockázat az Incoterms 2000. 2. cikk. 3. bekezdésében foglaltak szerint száll át.

§ 8 Késedelmes teljesítés

(1) A beszállító viseli a GALA által megrendelt termékek beszállításával kapcsolatos kockázatot.

(2) A GALA által kiadott írásos megrendelésekben vagy a GALA által a megrendelések mellé kiadott egyéb nyilatkozatokban szereplő dátum az irányadó a naptár szerint megállapított szállítási határidők vonatkozásában. A beszállító teljesítésére általa megadott határidők a teljesítési határidő szempontjából lényegtelenek, hacsak azok a GALA által megadott dátumokkal egy napra nem esnek.

(3) Amint a beszállító az anyagok beszerzésében, a gyártásban, stb. olyan nehézségekről értesül, melyek megakadályozhatják, hogy a szerződésben foglalt termékeket a megadott határidőben leszállítsa, erről a GALA-t köteles késedelem nélkül értesíteni. Az értesítés megadása nem menti fel a beszállítót a termékeket határidőben történő leszállításával kapcsolatos kötelezettsége és a teljesítés kockázatának vállalása alól

(4) A késedelmesen teljesített szállítmány átvétele, vagy a késedelmes teljesítés nem jelenti a GALA beszállítóval szemben érvényesíthető, a késedelmes teljesítés okán felmerülő igényeiről való lemondását és, különösen nem jelenti azt, hogy a GALA a szerződéses kötbérre vonatkozó jogáról lemondana. A beszállító teljesítési kötelezettsége mulasztása okán a GALA bármikor jogosult a részteljesítést elutasítani.

(5) Amennyiben a beszállító a GALA részére többszöri termékszállításra kötelezett, és két szállítás/részszállítás esetén is túllépi a megállapodásban foglalt szállítási határidőt, a GALA jogosulttá válik a felek közötti minden, a beszállítással kapcsolatban fennálló keretszerződést alapos indokra hivatkozva felmondani. Ebben az esetben a GALA első, határidő-mulasztás miatt tett kifogását meghiúsultnak tekintjük, ha a beszállító a határidőket továbbra sem tartja be. Ez nem korlátozza a GALA-nak az adott árucikkek beszállítására kiszabott határidő mulasztása okán fennálló kártérítési jogát. Ha a GALA és a beszállító között a fenti esetben nem él keretszerződés, amennyiben két esetben határidő-mulasztás történik, a GALA jogosulttá válik a további szállítástól/részszállítástól elállni, még abban az esetben is, ha a beszállítónak nem róható fel a késedelem. Ilyen esetben még a szerződéstől való elállás sem csorbítja a GALA további jogait.

(6) Amennyiben a beszállító saját hibájából késik a szállítással és teljesítéssel, köteles lesz a GALA-t kárpótolni a felmerülő károkért. Amennyiben egyéb kár nem igazolható, a beszállító köteles a GALA részére a késedelmet szenvedő beszállítás értékének 2%-át hetente, minden megkezdett hét után megfizetni, de ez az összeg maximum a késedelmes szállítmány értékének 10%-át teheti ki.

§ 9 Vis maior

(1) A GALA vagy a GALA beszállítóinál fellépő vis maior események, sztrájkok és kizárások, melyek miatt leáll vagy korlátozódik a termelés a GALA-nál, és mely események az adott körülmények között megkövetelt gondosság ellenére sem elkerülhetők, feljogosítják a GALA-t, hogy az átvételt és a kifizetést a fennakadás és egy indokolt mértékű újraindítási időszak idejével elhalassza.

(2) Amennyiben a fent nevezett esetekben az átvétel elhalasztásra kerül és a fizetési határidő meghosszabbodik, a beszállító semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Azonban a GALA csak abban az esetben hivatkozhat ilyen okokra, ha a beszállítót a körülményekről megfelelő időn belül értesítette.

(3) Ha ezek a fennakadások két hónapnál rövidebb ideig állnak fenn és a GALA a beszállított tételeket a két hónapos határidőt követően átveszi, a beszállító nem jogosult a szerződéstől elállni. Ha a fennakadások két hónapnál tovább fennállnak, akkor a beszállító indokolt határidőt szabva jogosulttá válik a megbízás még nem teljesített és a GALA által még ki nem fizetett részétől elállni.

§ 10 Minőség és dokumentáció

(1) A beszállító által nyújtott termékek és szolgáltatások meg kell, hogy feleljenek az általánosan elfogadott technológiai szabályoknak, a biztonsági előírásoknak és a megállapodott műszaki jellemzőknek. A megrendelt termékek és kiadott gyártási eljárás megváltoztatásához a GALA előzetes írásos jóváhagyása szükséges.

(2) A kezdeti mintavételt az aláírt minőségbiztosítási megállapodás szerint kell elvégezni. A szükséges dokumentumokat németül vagy angolul kell benyújtani. Más nyelv használata nem megengedett. Amennyiben a GALA előzetes termékmintákat kér, a sorozatgyártás nem kezdődhet el a termékminták jóváhagyásáról küldött írásos visszaigazolás nélkül. Ettől függetlenül a beszállító köteles folyamatosan felügyelni a beszállított termékek minőségét és a minőségbiztosítási rendszerét, főként a DIN ISO 9001:2008 szerint úgy kialakítani, hogy az minden esetben a legmodernebb technológiát tartalmazza.

(3) Ha a vizsgálat típusában és hatályában, eszközében és módszereiben a GALA és a beszállító között nem született határozott megállapodás, a beszállító köteles javaslatot tenni. A beszállító kérésére, a GALA kész kell, hogy legyen, hogy legjobb tudása, tapasztalata és lehetőségei szerint a beszállítóval a vizsgálatokat megvitassa és meghatározza a vizsgálati technológia szintjét. Amennyiben a felek nem jutnak e tekintetben megállapodásra, a vizsgálati berendezést és módszereket a GALA fogja saját belátása szerint mindkét fél számára kötelezőként meghatározni.

(4) Amennyiben a beszállító a GALA-tól rajzokat, termékmintákat és műszaki specifikációkat vett át, köteles ezeket betartani a beszállítandó termék típusa, minősége és dizájnja terén. A beszállító nem hivatkozhat a beszállítandó termékek minőségével kapcsolatos nyilatkozatokat tartalmazó olyan iratokra, hirdetésekre vagy rajzokra, melyekben a követelmények nem felelnek meg a GALA fenti iratokban meghatározott követelményeinek. Egyéb esetben azonban a beszállító köteles az ilyen nyilatkozatok szerint eljárni, ha azok a GALA minőségi követelményeinél szigorúbbak.

A műszaki dokumentációban jelzett alkatrészek esetén, és ha a felek kifejezetten úgy állapodtak meg, a beszállító köteles külön nyilvántartásokat is vezetni arról, hogy mikor, milyen módon és ki által voltak ezek a beszállítandó termékek a kötelező dokumentációban megadott jellemzők tekintetében bevizsgálva, és hogy az előírt minőségvizsgálati tesztek milyen eredményt hoztak. A vizsgálati dokumentációt 20 évig meg kell őrizni, és szükség esetén a GALA-nak át kell adni. Amennyiben a beszállító a 20 éves időszak lejárta előtt felhagy az üzleti tevékenységével, köteles az iratokat a GALA részére térítésmentesen átadni. A beszállítónak a rendelkezésére álló jogi eszközök segítségével a saját alvállalkozóit is köteleznie kell erre.

(5) Amennyiben a hatóságok vagy a GALA vevői a GALA-tól követelik, hogy a gyártási folyamatokat vagy a gyártási dokumentációt bizonyos feltételek teljesülése szempontjából megtekinthessék, a beszállító kijelenti, hogy hajlandó számukra a saját társaságán belül ugyanezen jogokat biztosítani és e tekintetben minden elvárható segítséget megadni. Ezen túlmenően a beszállító köteles arról is gondoskodni, hogy ezeket a jogokat saját alvállalkozóinál is biztosítsa a hatóságok, a GALA és a GALA vevői részére.

(6) A törvényi, jogszabályi vagy egyéb rendelkezések miatt, vagy összetételük, vagy környezetre gyakorolt hatásuk miatt speciális kezelést igénylő anyagok csomagolása, szállítása, raktározása, mozgatása vagy ártalmatlanítása tekintetében a beszállító a GALA-nak adott árajánlat részeként teljes körű anyagbiztonsági adatlapot köteles kiadni, valamint minden más, a külföldi továbbértékesítéskor szükséges adatlapot átadni a vonatkozó balesetvédelmi adatlappal (szállításhoz) együtt. Amennyiben az anyagok vagy a jogi álláspont megváltozik, a beszállító köteles átdolgozott adatlapokat kiadni a GALA részére.

§ 11 Veszélyes anyagok és készítmények

(1) A beszállító a különleges kezelést igénylő termékek, a speciális anyagok és eljárások tekintetében köteles a gyártó- és forgalmazó ország jogi előírásait betartani, többek között a szállításukat, csomagolásukat, tárolásukat, mozgatásukat, előállításukat és ártalmatlanításukat szabályozó törvények, rendeletek és egyéb előírások vonatkozásában, illetve összetételük és környezeti hatásuk miatt.

(2) A beszállító ilyen esetben a megrendelés visszaigazolása előtt köteles a GALA részére megküldeni minden szükséges iratot és dokumentumot. A veszélyes anyagok és vízre veszélyes anyagok beszállítása különösen kizárólag azt követően valósulhat meg, hogy a vonatkozó EK biztonsági adatlapot bemutatták és a GALA azt jóváhagyta. Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt információ a beszállítói kapcsolat idején változik, a beszállító köteles minden, a változásokkal érintett iratot és dokumentumot késedelem nélkül a GALA részére elküldeni.

(3) A GALA jogosult a beszállító által vizsgálati célból elküldött veszélyes és vizet veszélyeztető anyagokat ingyenesen visszaküldeni.

(4) A beszállító felel minden, a GALA-t ért olyan kárért, mely az érvényes jogszabályoknak hanyagságból való meg nem felelésből ered.

(5) Kizárólag tájékoztatási céllal, és pontosságuk és teljességük tekintetében minden felelősséget elhárítva a GALA a GALA honlapján beszállító részére rendelkezésre bocsát egy listát a „Tiltott /Bejelentésre kötelezett anyagok”-ról (www.gala-group.com).

(6) A beszállító köteles gondoskodni róla, hogy az EU vegyi anyagokat szabályozó, 2006. december 30-án elfogadott 1907/2006/EK számú REACH (a továbbiakban: „REACH”) rendelete az adott időszakon belül be legyen tartva, különösen az előzetes regisztrálás és a regisztrálásra vonatkozó követelmények. A GALA semmilyen módon sem kötelezhető a(z) (előzetes) regisztrálás elvégzésére. A beszállító tisztában van vele, hogy a termékek a REACH követelményeinek teljes körű és megfelelő betartása nélkül nem használhatók fel.

(7) Szerződéses kötelezettségei teljesítése során a beszállító köteles továbbá minden, a környezetvédelemmel kapcsolatos jogi és hatósági rendelkezést betartani.

(8) A beszállító a GALA-t köteles kármentesíteni minden olyan következménnyel szemben, különösen a GALA által elszenvedett károkkal és a GALA-t érintő, harmadik felek által támasztott igényekkel szemben, melyek a beszállító hanyagságából erednek vagy abból, hogy beszállító nem, csak részben vagy késve teljesíti a fenti (6)–(7) szakaszokban foglalt követelményeket.

§ 12 Hibák bejelentése

(1) Amennyiben a GALA kénytelen minőségi hibákat bejelenteni, ezt nyilvánvaló hibák esetén legkésőbb a termékek átvételét követő 14 napon belül köteles megtenni.

(2) Olyan termékek esetén, melyek hibái csak a GALA általi feldolgozásuk közben vagy a GALA vevői általi felhasználás során észlelhetők, akkor van a hiba megfelelő időn belül bejelentve, ha egy héttel azt követően, hogy a GALA a hibát észlelte illetve miután a GALA a vevője által küldött minőségi hibáról szóló értesítést átvette, az adott hibát bejelentették.

(3) Amennyiben a GALA vevője termékhiba alapján kártérítési igénnyel lép fel – függetlenül attól, hogy a hibabejelentéssel kapcsolatos előírást betartva tette-e azt – a GALA reklamációja szabályos időn belülinek minősül, ha a GALA a reklamációját a GALA vevői reklamáció kézhez vételétől számított 7. napig megküldi.

(4) Amennyiben a GALA-val szemben olyan hiba miatt léphetnek fel kárigénnyel, melynek oka, hogy a beszállító vagy annak megbízottai téves nyilatkozatokat adtak ki a GALA vevőjének a beszállított termék minőségével kapcsolatban, a reklamáció határidőn belülinek számít, ha a GALA az adott hibáról a beszállítót legfeljebb 14 napon belül értesíti azt követően, hogy a GALA vevőjétől a reklamáció beérkezett.

(5) Amennyiben a fenti (1)-(4) szakaszokban szereplő rendelkezések a beszállítónak a Német társasági törvény 377. szakaszában foglalt jogait korlátozzák, a beszállító lemond a késedelmes reklamáció esetén fennálló kifogásolási jogáról.

(6) A vételárnak a hiba észlelését megelőző megfizetése nem jelenti azt, hogy a GALA elismerte volna a termékek hibamentességét és a szabályszerű beszállítását.

§ 13 Anyaghibák

(1) Hibás szállítás esetén a beszállító által teljesített szállítás időpontjában érvényes törvényi előírásokat kell alkalmazni, hacsak a jelen általános beszerzési feltételek másként nem rendelkeznek.

(2) Hacsak a következőkben másként nem szerepel, a nem a szerkezettel illetve a szerkezetben felhasznált elemekkel kapcsolatos anyaghibákra vonatkozó reklamációk elévülési ideje a leszállított termék a GALA vevője általi átvételét követően 36 hónap, de nem több mint a termékek a GALA részére történő beszállítását követő 40 hónap.

(3) Sorozathibáról akkor beszélünk, ha a beszállított azonos fajta termékek legalább 10%-ában hasonló hiba észlelhető.

(4) Az elévülési idő felfüggesztése a törvényi rendelkezések szerint történik azzal a kikötéssel, hogy az elévülési idő felfüggesztése azon a napon veszi kezdetét, amikor a reklamáció a beszállítóhoz beérkezik. A hiba kijavítására tett többszörös kísérlet esetén az elévülési idő legalább három további hónappal meghosszabbodik, melyet a hiba kijavítására tett legutolsó kísérlettől kell számítani.

§ 14 Gyártói felelősség

(1) Hacsak más irányú megállapodás nem születik, a GALA részére beszállítandó anyagokat és alkatrészeket gyertyakészítésre tervezi a GALA felhasználni. A termékek a világ bármely részén felhasználhatók.

(2) A beszállító köteles minden általa gyártott és/vagy beszállított terméket ellenőrizni attól függetlenül, hogy a GALA a beérkező termékeket ellenőrzi-e vagy sem. A beszállító felel a beszállított termékek kifogástalan minőségéért. A GALA által végzett ellenőrzések a beszállítót ezen kötelezettsége alól nem mentesítik.

(3) A GALA által a beszállítójával szemben gyártói felelősség alapján érvényesített kárigényeket a jogszabályi rendelkezések szabályozzák. Amennyiben a jogszabályi rendelkezések nem tartalmaznak adott esetre érvényes rendelkezéseket, melyek alapján a termékfelelősség vagy a német vagy más országok hatóságai által meghatározott biztonsági előírások megszegése okán a GALA-val szemben mégis igényt lehet támasztani, a beszállító, amennyiben a beszállító a szállítmány kárt okozó, hibás részének a gyártója, köteles a GALA részére minden felmerülő veszteséget, többek között a jogi költségeket is megtéríteni vagy a GALA-t kármentesíteni. A beszállító ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a beszállító nem hibáztatható és nem tehető felelősé, de a német vagy külföldi törvények szerint, objektív felelősség alapján a GALA-val szemben igényt érvényesítenek a szállítmány ezen hibás részére tekintettel. A bizonyítási teherre vonatkozó ugyanazon szabályok érvényesek a GALA és a beszállító közötti kapcsolatra, mint a sértett fél és a GALA közötti kapcsolatra. Amennyiben ugyanazon kárért több fél is felelős, a termékfelelősségről szóló törvény 5. cikkét kell alkalmazni. Ha a GALA is felelős, a fenti törvény 6. cikkét is alkalmazni kell.

Amennyiben a GALA vagy a GALA vevője visszahívást kénytelen elrendelni a beszállító által beszállított termékek hibája miatt, vagy ha a visszahívás jogos és/vagy ha a GALA köteles a visszahívás költségeit vállalni, a beszállító köteles a költségeket megfizetni. Amennyiben a költségeket több felelős között kell felosztani, a Termékfelelősségi törvény 5. és 6. szakaszában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A beszállító köteles megfelelő felelősségbiztosítást, és különösen köteles megfelelő fedezetet nyújtó termékfelelősség-biztosítást kötni, mely a termék-visszahívási költségeket is fedezi. A GALA kérésére a beszállító köteles azonnal igazolni, hogy ezeket a biztosításokat megkötötte.

§ 15 Tulajdonjog

(1) Ha a beszállított termékeket a szerződésben meghatározottak szerint használják fel, a beszállító felel a tulajdonjogok és a bejegyzés alatt álló tulajdonjogok megsértéséből eredő kártérítési igényekért, amennyiben ezen tulajdonjogok legalább egyikét vagy a beszállító honos országában közzétették, vagy az Európai Uniós államok egyikében az Európai Szabadalmi Hivatal közzétette.

(2) A tulajdonjog megsértéséből eredő felelősség elévülését attól kell számítani, amint a kárigényt bejelentették és a GALA-t értesítették a követelés alapjául szolgáló körülményekről, vagy amikor arról a GALA-nak kellő gondosság okán értesülnie kellett. Ez a felelősség az adott termék leszállítását követő maximum 10 évig áll fenn.

§ 16 Gyártóeszközök

(1) A GALA által biztosított anyagok és alkatrészek a GALA tulajdonában maradnak, és azokat „GALA Reichenbach“ jelöléssel kell ellátni. Ezeket a tételeket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően lehet felhasználni. Az anyagokat a GALA részére kell feldolgozni és az alkatrészeket a GALA részére kell összeszerelni. A szerződő felek megállapodnak, hogy a GALA az általa biztosított anyagok és alkatrészek felhasználásával gyártott árucikkekben közös tulajdont szerez, melynek mértéke a GALA által biztosított árucikkek értékének a teljes értékhez viszonyított aránya szerinti. Az átadást a felek közötti megállapodás váltja fel, mely szerint a termékek a beszállító birtokában maradnak a feldolgozás megállapodásban lefektetett napjáig és a GALA részére elkülönítve őrzik azokat.

(2) A GALA által a beszállító részére átadott bármilyen dokumentációt, például termékmintákat, rajzokat, modelleket és hasonló tételeket kérésre a GALA részére ingyenesen vissza kell juttatni.

(3) A beszállító köteles az átvett anyagokat és alkatrészeket saját költségén kellő mértékben minden kockázattal szemben, különösen a tűz és lopás ellen biztosítani, és kérésre igazolni, hogy ilyen biztosítást kötött.

(4) Az öntőszerszámok, modellek és felszerelések, stb. csak a GALA írásos jóváhagyásával semmisíthetők meg. A beszállító rendszeres időszakonként és felszólításra bármikor köteles a GALA tulajdonát vagy közös tulajdonát képező gyártóeszközök listáját átadni.

(5) Amennyiben a GALA erre felszólítja, a beszállító köteles késedelem nélkül, de legfeljebb egy napon belül a GALA által biztosított anyagokat, alkatrészeket, szerszámokat, modelleket, felszereléseket és egyéb gyártási erőforrásokat átadni. Amennyiben a gyártó társtulajdonos, a termékeket fokozatosan kell átadni a gyártó részesedésének kifizetése fejében. Amennyiben a közös tulajdon összegével kapcsolatban vita merül fel, a GALA kikerülheti, hogy a gyártó a közös tulajdonban való részesedéséből fakadó visszatartási jogát érvényesítse azáltal, hogy a vitatott összeg értékében garanciát nyújt. Így, amennyiben a visszatartási jog alapjául szolgáló követelés vitatott vagy jogilag nem megállapított, kizárja a beszállító, gyártóberendezés visszatartására vonatkozó jogát.

(6) Amennyiben a GALA az (1) bekezdésben foglalt biztosítéki jogai a GALA részére fenntartott, de még ki nem fizetett termékek vételárát több mint 10%-kal meghaladják, a GALA a beszállító kérésére vállalja, hogy a biztosítéki jogait a saját belátása szerint feloldja.

§ 17 Üzleti titkok

(1) A beszállító kötelezi magát, hogy a GALA megrendeléseit és az azokkal kapcsolatos minden üzleti és műszaki részletet üzleti titokként kezeljen. Ez a kötelezettség a beszállítási szerződés lejártával is érvényben marad, mindaddig, míg az adott üzleti titok a beszállító közrehatása nélkül nyilvánosságra nem kerül.

(2) A GALA által készített dokumentáció, pl. rajzok, modellek és hasonló tételek alapján gyártott termékek, melyek a GALA által rendelkezésre bocsátott bizalmas információt, vagy a GALA szerszámait vagy a GALA szerszámai alapján másolt szerszámokat felhasználva készültek, a beszállító maga nem használhatja fel és nem ajánlhatja fel vagy gyárthat velük harmadik felek részére.

(3) Az olyan alkatrészek, melyeket a GALA a beszállítóval közösen fejlesztett ki vagy fejlesztett tovább csak a GALA írásos jóváhagyásával szállíthatók harmadik felek részére.

(4) Ha a beszállító alvállalkozókat alkalmazott a GALA felé fennálló megbízása teljesítésére, köteles biztosítani, hogy ők is a jelen 17. szakasz (1) és (2) bekezdései szerinti titoktartásra legyenek kötelezettek. Amikor a GALA erre felszólítja, a beszállító köteles a GALA felé igazolni ezt alvállalkozói megfelelő írásos megállapodását bemutatva.

§ 18 Egyedi megrendelések

Az ütemezett szállítások kizárólag a hozzájuk kapcsolódó ármegállapodással együtt érvényesek.

A következő rendelkezések csak az ütemezett szállításban foglalt megrendelésekre érvényesek. Hacsak a továbbiakban másként nem szerepel, szintén a jelen általános beszerzési feltételek érvényesek rájuk.

(1) A felszólított késedelmes szállítmányt azonnali igényként kell leszállítani és a korábbi szállítási mennyiségekhez számolni. Amennyiben az elmaradások mennyiségében eltérés mutatkozik, a GALA kimutatásában szereplő mennyiségek az irányadók.

(2) Ha a legutolsóként felsorolt szállítmányok mellett más szállítmányok is úton vannak a GALA felé, azokat a következő esedékes szállítási mennyiséghez kell hozzászámítani.

(3) A GALA a kéretlen előszállítást visszafordítja és a fuvarköltséget a beszállítónak felszámítja.

(4) A tervezési céllal megadott adatok a GALA-t nem kötelezik. A GALA jogosult a megrendeléseket igényei szerint módosítani.

(5) Amennyiben a GALA a megrendelés elutasításáról 3 munkanapon belül nem küld értesítést, a megrendelés befogadottnak minősül..

§ 19 Fizetésképtelenség és csőd

Amennyiben a beszállító kifizetéseit leállítja, vagy csődgondnokot rendelnek ki hozzá, vagy csődeljárás alá vonják, vagy a beszállító által kiadott váltó vagy csekk nem beváltható, a GALA jogosulttá válik a szerződéstől elállni vagy a szerződést részben vagy egészben azonnali hatállyal felmondani anélkül, hogy emiatt számára bármilyen kötelezettség létesülne. Amennyiben a GALA egy szerződést felmond, az addig az időpontig szóló teljesítéseket kizárólag abban a mennyiségben lehet a szerződéses árakon kiszámlázni, amilyen mennyiségben azokat a szerződés feltételei szerint a GALA fel tud használni. A számlázás során minden, a GALA-t ért kárt figyelembe kell venni.

§ 20 Záró rendelkezések

(1) A jelen általános beszerzési feltételeket és a GALA és a beszállító közötti teljes jogviszonyt a Német Szövetségi Köztársaság törvényei szabályozzák. Az ENSZ által elfogadott Nemzetközi Árukereskedelmi Szerződésekről Szóló Egyezmény (CSG) kizárásra került.

(2) A megállapodásból közvetlenül vagy közvetve kialakuló minden jogvita rendezésének kizárólagos helye Ansbach, Németország illetve, a GALA döntése szerint a beszállító joghatósága is illetékes lehet.

(3) Amennyiben a jelen szerződés szerződő feleinek valamelyike fizetésképtelenné válik, csődeljárás alá kerül, vagy vele szemben hitelezői bírósági vagy bíróságon kívüli úton egyezséget kezdeményeztek, a másik fél jogosulttá válik a szerződés még nem teljesített részétől elállni. Ez nem korlátozza a további kártérítési jogait.

(4) Amennyiben a jelen általános beszerzési feltételek egy rendelkezése vagy más, kapcsolódó megállapodások valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem befolyásolja a többi rendelkezés vagy megállapodás érvényességét. Ha a kérdéses érvénytelen rendelkezést az általános üzleti feltételek nem szabályozzák, a szerződő felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést egy olyan jogilag érvényes rendelkezéssel felváltani, mely gazdasági célját tekintve a lehető legközelebb áll az érvénytelen megállapodás gazdasági céljához.