Warunki zakupu

§ 1 Obowiązujące warunki

(1) Zamówienia są składane przez GALA-Group GmbH (dalej zwaną GALA) wyłącznie na podstawie Warunków zakupu firmy GALA. Ogólne warunki dostawy dostawcy lub inne odmienne umowy będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia na piśmie przez firmę GALA, jako dodatek do Warunków zakupu firmy GALA.

(2) Warunki zakupu firmy GALA będą także miały zastosowanie, jeżeli będziemy wiedzieli o warunkach dostawcy, jakie są sprzeczne lub odmienne od Warunków zakupu firmy GALA, ale zgodzimy się na dostawę bez zgłaszania sprzeciwu. W określonych niniejszym warunkach w sposób wyraźny sprzeciwiamy się odniesieniu do warunków dostawy dostawcy oraz potwierdzeniu ich przez dostawcę.

(3) Warunki zakupu firmy GALA będą miały także zastosowanie do wszystkich transakcji z dostawcą w przyszłości.

§ 2 Zamówienia

(1) Ważne są jedynie formalne zamówienia złożone na piśmie. Firma pisemna obejmuje e-mail i faks.

(2) Przyjęcie każdego zamówienia zostanie potwierdzone niezwłocznie przez dostawcę po jego otrzymaniu, lecz najpóźniej w ciągu dwóch (2) dni roboczych. Jeżeli GALA nie otrzyma potwierdzenia w ciągu dwóch (2) dni roboczych od daty zamówienia, będzie miała prawo anulować zamówienie. Jeżeli GALA nie dokona anulacji w takich przypadkach, zamówienie zostanie wykonane w momencie dostarczenia do niej przedmiotów dostawy.

(3) W granicach rozsądnych dla dostawcy GALA może prosić o wprowadzanie zmian w pozycjach, jakie mają zostać dostarczone, w zakresie ich konstrukcji i projektu. W tym kontekście należy wprowadzić odpowiednie postanowienie uwzględniające implikacje, w szczególności pod względem dodatkowych lub obniżonych kosztów i terminów dostawy.

§ 3 Ceny

(1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wiążące są ceny określone w zamówieniu firmy GALA i potwierdzone przez dostawcę.

(2) Jeżeli nie zawarto specjalnego porozumienia, ceny za dostawę będą zgodne z Incoterms 2010 warunek DAP.

§ 4 Faktury i deklaracje dostawcy

(1) Faktura zostanie na adres firmy GALA do fakturowania i nie może zostać załączona do dostawy. Musi zawierać wszystkie dane określone przez firmę GALA i jeden egzemplarz tej faktury musi zostać przedłożony firmie GALA niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni od dostawy. Otrzymanie faktury nie spowoduje zapadalności należności.

(2) Najpóźniej z pierwszą dostawą Dostawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie dostawcy zgodnie z Rozporządzeniem KE 1207/2001 lub deklarację dotyczącą niepreferencyjnego pochodzenia zgodnie z Rozporządzeniem KE 2913/92 art. 22-26, a także na życzenie przeprowadzić test zgodnie z niemieckim, europejskim oraz amerykańskim prawem eksportowym (określając numer niemieckiej/europejskiej listy eksportowej [EL] lub amerykańskiej ECCN).

(3) Do momentu wypełnienia formalnych wymogów określonych w punktach (1) i (2), faktury uważa się za niewystawione.

§ 5 Warunki płatności

(1) Jeżeli nie zostały zawarte żadne zmieniające umowy, płatności netto będą realizowane przez firmę GALA w ciągu 75 dni od otrzymania faktury i towarów.

(2) Brak zapłaty nastąpi dopiero po 30 dniach od terminu zapłaty i otrzymania faktury. Zapłata faktury będzie następowała w terminie 30 dni po dalszym przetworzeniu przedmiotów dostawy, lecz nie później niż 75 dni od otrzymania faktury, jednak najwcześniej po wypełnieniu wymagań określonych na formularzu pisemnym w par. 4, pkt. (1) i (2) i otrzymaniu dostawy.

(3) Płatności będą wykonywane z zastrzeżeniem weryfikacji faktury.

(4) W przypadku wcześniejszego przyjęcia dostawy terminy określające konieczność zapłaty będą rozpoczynały swój bieg od uzgodnione daty dostawy.

(5) Odsetki za zwłokę od roszczeń o zapłatę będą ograniczone do maksymalnie 5 punktów procentowych powyżej bazowej stopy oprocentowania kredytów. Jeżeli dostawca płaci niższe oprocentowanie kredytu, takie stawki uważa się za obowiązujące. W przypadku wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym w związku z opóźnieniem, dostawca przekaże firmie GALA potwierdzenie odsetek od kredytów, jakie dostawca płaci.

(6) Wyłącza się odnowione i/lub rozszerzone zastrzeżenie tytułu własności.

§ 6 Terminy i daty dostawy

(1) Daty, ilości i terminy określone w zamówieniu i/lub harmonogramie dostawy są wiążące i muszą być w całości przestrzegane/wypełniane. GALA nie ma obowiązku przyjmowania częściowego wykonania. Jeżeli dostawca dostarczy jej częściowe wykonanie zamówienia, GALA może – po bezskutecznym upływie uzasadnionego okresu na wykonanie w pełni usług – odrzucić częściowe dostawy jako nienależne. Odbiór towarów w uzgodnionym punkcie wyładunkowym firmy GALA, lub jeżeli punkt wyładunkowy nie został uzgodniony – w siedzibie firmy GALA, uważa się za decydujący pod względem dotrzymania terminów dostawy.

(2) W przypadku wywoływania dostaw, dostawca udostępni dostawę w sposób następujący:

• Żądanie, jakie zostanie opisane jako żądanie natychmiastowe, zostanie dostarczone przez dostawcę niezwłocznie do punktu wyładunkowego określonego w wywołaniu dostawy, po jego otrzymaniu;

• Przyszłe żądanie będzie utrzymywanie w stanie dostępności przed dostawcę do realizacji w datach określonych w wywołaniu dostawy. Dostawca zostanie zrealizowana w czasie, na który wywołamy ilości/części takiej dostawy w żądaniu natychmiastowym;

• Jeżeli przekazano powiadomienie o żądaniu, które jednak nie zostało wywołane jako żądanie natychmiastowe, takie zaległości zostaną dostarczone w czasie, na który zaległość zostanie wywołana jako żądanie natychmiastowe. Nie wpływie to na zmiany umów/ przeznaczeni dostaw.

§ 7 Wysyłka/ miejsce wykonania/przeniesienie ryzyka

(1) W każdym przypadku dostawa zostanie skierowana na adres określony w zamówieniu. Do towarów zostanie dołączona specyfikacja wysyłkowa w dwóch egzemplarzach.

(2) Jeżeli GALA sama podjęła się wysyłki i/lub określiła przewoźnika, miejscem wykonania zawsze będzie adres podany w zamówieniu, a jeżeli nie podano żadnego adres – siedziba firmy GALA.

(3) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostawca wykupi ubezpieczenie na czas transportu. Nie wpłynie to na ryzyko ponoszone przez dostawcę.

(4) Przeniesienie ryzyka nastąpi zgodnie z Incoterms 2000, jak określono w par. 3, pkt. 2.

§ 8 Opóźnienie dostawy

(1) Dostawca ponosi ryzyko dostawy w związku z przedmiotami dostawy zamówionymi przez firmę GALA.

(2) Data określona w zamówieniach przez firmę GALA lub innych oświadczeniach wydanych przez firmę GALA w powiązaniu z zamówieniem będzie decydująca pod względem daty dostawy określonej zgodnie z kalendarzem. Określenia daty ze strony dostawcy są nieistotne w odniesieniu do czasu usługi świadczonej przez dostawcę, chyba że data taka odpowiada dacie określonej przez firmę GALA .

(3) Natychmiast gdy dostawca zacznie przewidywać trudności w zakupie materiałów, produkcji, itd., które mogą uniemożliwić mu dostarczenie zakontraktowanych towarów w określonym terminie, poinformuje o tym natychmiast firmę GALA. Nie wpłynie to na obowiązek dostarczenia przez dostawcę towarów w terminie lub przyjęcia na siebie ryzyka dostawy.

(4) Odbiór opóźnionej dostawy lub wykonania w żaden sposób nie stanowi zrzeczenia się roszczeń w stosunku do dostawcy, do jakich firma GALA jest uprawniona w związku z opóźnieniem dostawy oraz, w szczególności, nie stanowi zrzeczenia się roszczeń dotyczących kar umownych. GALA może odrzucić częściowe wykonanie w dowolnym czasie jako niewykonanie obowiązku dostawy przez dostawcę.

(5) Jeżeli dostawca ma obowiązek dostarczyć firmie GALA przedmioty dostawy kilkukrotnie oraz jeżeli dostawca przekroczy uzgodnione terminy dostawy w przypadku dwóch dostaw/częściowych dostaw, firma GALA będzie miała prawo anulować istnieją umowę ramową pomiędzy stronami dotyczącą dostawy z uzasadnionych powodów. W tym względzie sprzeciw wniesiony przez firmę GALA, dotyczący pierwotnego niewykonania w terminie będzie uznawany za ostrzeżenie, jakie okazało się nieskuteczne w oparciu o kolejne przypadki niedotrzymania terminu. Nie wpłynie to na prawo firmy GALA do wnoszenia wszystkich roszczeń, do których GALA jest uprawniona w zakresie niedotrzymywania terminów odpowiednich dostaw pojedynczych przedmiotów. Jeżeli nie istnieje umowa ramowa pomiędzy firmą GALA i dostawcą w wyżej wymienionych przypadkach, w razie nie dotrzymaniu terminu w dwóch przypadkach GALA będzie uprawniona do odstąpienia od dostaw/części dostaw, jakie pozostają niezrealizowane. Dotyczy to także sytuacji, gdy dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie. Nie wpływa to na dalej idące prawa po stronie firmy GALA , także w przypadku gdy takie odstąpienie zadeklarowano.

(6) Jeżeli dostawca opóźnia się z dostawami i usługami ze swojej winy, będzie zobowiązany zrekompensować firmie GALA wynikłe z tego szkody. Jeżeli nie udowodniono żadnych innych szkód, dostawca będzie zobowiązany zapłacić firmie GALA 2 % wartości opóźnione dostawy tygodniowo lub część tej kwoty maksymalnie do kwoty równej 10% wartości opóźnionej dostawy.

§ 9 Siła wyższa

(1) Incydenty, siła wyższa, strajki i lockouty w firmie GALA lub u dostawców firmy GALA, jakie spowodują zatrzymanie lub ograniczenie produkcji w firmie GALA i jakich nie można było uniknąć pomimo postępowania z należytą ostrożnością w danych okolicznościach, uprawniają firmę GALA do odroczenia odbioru i zapłaty o czas trwania takiej przeszkody i uzasadniony czas uruchomienia.

(2) Jeżeli odbiór zostanie odroczony w wyżej wspomnianych wypadkach i termin zapłaty zostanie przedłużony, nie będą miały zastosowania żadne potencjalne roszczenia odszkodowawcze. Jednak firma GALA może ubiegać się o zwolnienie w takich okolicznościach wyłącznie, jeżeli poinformowała dostawcę o takich zdarzeniach w okresie odpowiednim dla takich okoliczności.

(3) Jeżeli utrudnienia te trwają krócej niż dwa miesiące, dostawca nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, o ile firma GALA zaakceptuje przedmioty dostawy po upływie 2-miesięcznego terminu. Jeżeli utrudnienia te trwają dłużej niż dwa miesiące oraz po przyznaniu uzasadnionego okresu przedłużenia, dostawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do części, jaka nie została wykonana oraz opłacona przez firmę GALA .

§ Jakość i dokumentacja

(1) Towary i usługi dostarczone przez dostawcę będą zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami technologicznymi, regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i uzgodnionymi danymi technicznymi. Zmiany w przedmiocie dostawy lub procesie uwolnionej produkcji będą podlegały wcześniejszemu pisemnemu zatwierdzeniu przez firmę by GALA .

(2) Wstępne popranie próbek nastąpi zgodnie z zawartą umową dotyczącą zapewnienia jakości. Potrzebne dokumenty zostaną przedstawione w języku niemieckim lub angielskim. Żaden inny język nie jest dozwolony. Jeżeli GALA poprosi o wstępne próbki, produkcja seryjna nie rozpocznie się do czasu uzyskania pisemnego potwierdzenia, że próbki zostały przyjęte jako dobre. Bez względu na to, dostawca będzie w sposób ciągły kontrolował jakość dostarczanych towarów i zaprojektuje swój system zapewnienia jakości tak, by zawsze zawierał najnowszą technologię, w szczególności w odniesieniu do normy DIN ISO 9001:2008.

(3) Jeżeli rodzaj i zakres testowania, a także sprzętu i metody testowania nie zostały ściśle uzgodnione pomiędzy dostawcą i firma GALA, dostawca przedstawi odpowiednie sugestie. Na prośbę dostawcy firma GALA będzie przygotowana, w granicach swojej wiedzy, doświadczenia i możliwości, do omówienia testów z dostawcą i określenia poziomu wymaganej technologii do prowadzenia testów. Jeżeli strony nie osiągną w tej sprawie porozumienia, sprzęt do testowania i metody testowania zostaną w sposób wiążący dla dwóch stron określone przez firmę GALA według jej uzasadnionego uznania.

(4) Jeżeli dostawca otrzymał do firmy GALA rysunki próbki lub inne specyfikacje, zobowiązuje się ich przestrzegać w odniesieniu do rodzaju, jakości i projektu przedmiotu dostawy. Dostawca nie może powoływać się na dokumenty, stwierdzenia zawarte w reklamach lub rysunki, które zawierają stwierdzenia dotyczące jakości przedmiotu dostawy, chyba że wymagania w nich określone są zgodne z wymaganiami firmy GALA przedstawionymi w powyższych dokumentach. Pod innymi względami dostawca będzie jednak związany takimi oświadczeniami, o ile przewyższają one wymagania jakościowe firmy GALA.

W przypadku komponentów zaznaczonych w dokumentacji technicznej lub jeżeli tak szczegółowo uzgodniono, dostawca będzie także prowadził specjalne rejestry, wskazując, kiedy, w jaki sposób orz przez kogo przedmioty te były testowane pod względem właściwości objętych obowiązkową dokumentacją oraz jakie były wyniku wymaganych testów jakościowych. Dokumentacja dotycząca testów będzie przechowywana przez 20 lat i zostanie przekazania firmie GALA na jej żądanie. Jeżeli dostawca zakończy działalność gospodarczą przed upływem okresu 20 lat, przekaże w tym czasie dokumenty bezpłatnie firmie GALA. Dostawca nałoży na podwykonawców takie samo zobowiązanie w zakresie dostępnych środków prawnych.

(5) Jeżeli władze lub klienci firmy GALA zażądają od firmy, by umożliwiła im kontrolę procedur produkcyjnych lub dokumentacji produkcyjnej pod względem szczególnych wymagań, dostawca oświadcza, że jest gotowy przyznać im takie same prawa w swojej spółce oraz zapewnić im uzasadnione wsparcie wymagane w tym kontekście. Ponadto dostawca zapewni, że te prawa zostaną przyznane organom, firmie GALA lub klientom firmy GALA w stosunku do jego podwykonawców.

(6) W przypadku materiałów, które z powodu legislacji, regulacji i innych postanowień lub ich składu, lub wpływu na środowisko naturalne, wymagają specjalnego traktowania przy pakowaniu, w transporcie, składowaniu, obsłudze i/lub utylizacji odpadów, dostawca przedłoży firmie GALA kartę charakterystyki wraz z wyceną, w całości wypełniony, a także wszelkie karty charakterystyki, jakie mogą być wymagane do dalszej dystrybucji za granicę oraz odpowiednie arkusze danych dotyczące wypadków (transport). Jeżeli nastąpią zmiany materiałów lub stanowiska prawnego, dostawca przedłoży firmie GALA zmienione arkusze danych.

§ 11 Niebezpieczne substancji i preparaty

(1) Dostawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawnymi w krajach produkcji i dystrybucji w odniesieniu do towarów, materiałów i procedur wymagających specjalnego traktowania, m.in. w zakresie ich transportu, pakowania, oznakowania, składowania, obsługi, produkcji i zbywania, z powodu praw, rozporządzeń i innych regulacji lub z powodu ich składu lub wpływu na środowisko naturalne.

(2) W tym przypadku dostawca dostarczy firmie GALA konieczne dokumenty przed potwierdzeniem zamówienia. W szczególności wszystkie substancje niebezpieczne i materiały zagrażające wodzie mogą być dostarczane wyłącznie po przedstawieniu karty bezpieczeństwa WE oraz po ich zatwierdzeniu przez firmę GALA. Jeżeli wymagania określone w lit. (1) ulegną zmianie w trakcie trwania stosunku dostawy, dostawca niezwłocznie prześle do firmy GALA dokumenty dotyczące zmienionych wymogów.

(3) Firma GALA będzie miała prawo zwrócić dostawcy bezpłatnie substancje niebezpieczne i materiały zagrażające wodzie, jakie zostały dostarczone w celu przeprowadzenia testów.

(4) Dostawca będzie ponosił odpowiedzialność w stosunku do firmy GALA za wszelkie uszkodzenia zaistniałe na skutek wynikającego z zaniedbania nieprzestrzegania obowiązujących regulacji prawnych.

(5) Wyłącznie w celach informacyjnych oraz z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji na swojej stronie internetowej (www.gala-group.com) spółka GALA publikuje „Listę receptur/Listę substancji podlegających zadeklarowaniu”.

(6) Dostawca zapewni przestrzeganie w określonych terminach wymogów europejskich przepisów prawnych dotyczących substancji chemicznych REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30.12.2006), zwanej dalej ”REACH”, w szczególności rejestracji wstępnej i rejestracji. GALA nie będzie w żaden sposób zobowiązana do przeprowadzenia (wstępnej) rejestracji. Dostawca ma świadomość, że Produkty nie będą mogły być używane, jeżeli wymagania rozporządzenia REACH nie zostaną w pełni i należycie wypełnione.

(7) Wypełniając swoje obowiązki umowne, dostawca będzie także przestrzegał wszystkich prawnych i urzędowych regulacji dotyczących ochrony środowiska.

(8) Dostawca zwolni firmę GALA w pełni z odpowiedzialności w przypadku wszelkich konsekwencji, w szczególności szkód poniesionych przez firmę GALA oraz roszczeń osób trzecich w stosunku do firmy GALA na skutek tego, że dostawca na skutek zaniedbania nie wypełnił powyższych postanowień określonych w literach (6)–(7) lub wypełnił je z opóźnieniem.

§ 12 Zgłoszenie wad

(1) O ile firma GALA jest zobowiązana powiadomić o wadach jakościowych, nastąpi to najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania towarów w przypadku wad widocznych.

(2) W przypadku towarów, w których wada może zostać ujawniona dopiero w trakcie ich przetwarzania przez firmę GALA i/lub instalacji po stronie klientów firmy GALA, zgłoszenie wady uważa się za przekazane w terminie, jeżeli nastąpi w ciągu tygodnia od wykrycia wady w firmie GALA lub po otrzymaniu zgłoszenia wady jakościowej od klienta firmy GALA.

(3) Jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone przez klienta firmy GALA w wyniku wady, bez względu na nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego należytego zgłoszenia wady, zgłoszenie wady przekazane przez firmę GALA uważa się za dokonane w terminie, jeżeli zgłoszenie wady po stronie firmy GALA nastąpi w ciągu 7 dni od zgłoszenia wady przez klienta firmy GALA.

(4) Jeżeli w stosunku do firmy GALA zostanie zgłoszone roszczenie na skutek wady wynikającej z tego, że dostawca i/lub jego agenci przekazali klientowi firmy GALA niedokładne oświadczenia dotyczące jakości przedmiotu dostawy, zgłoszenie wady zostanie uznane za dokonane w terminie, jeżeli firma GALA powiadomi dostawcę o takiej wadzie w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia wady od klienta firmy GALA.

(5) Jeżeli fakty przekazane zgodnie z pkt. (1) do (4) stanowią ograniczenie praw dostawcy zgodnie z § 377 niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB), dostawca zrezygnuje ze sprzeciwy w przypadku późniejszego zgłoszenia wad.

(6) Żadna zapłata ceny zakupu, jaka mogła zostać dokonana przed wykryciem wad, nie będzie oznaczała uznania, ze towary są wolne od wad i zostały dostarczone zgodnie z regulacjami.

§ 13 Wady istotne

(1) W przypadku wadliwej dostawy będą miały zastosowanie postanowienia ustawowe obowiązujące w momencie dostawy dokonanej przez dostawę, chyba że istnieją ustalenia dotyczące odstępstwa od niniejszych Warunków Zakupu.

(2) Jeżeli poniżej nie określono inaczej, okres przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad istotnych, jakie nie dotycząc struktury i jakie nie są przedmiotami wykorzystywanymi zwykle w strukturze, będzie wynosił 36 miesięcy od momentu odbioru przedmiotu dostawy przez klienta firmy GALA, nie więcej jednak niż 40 miesięcy od dostarczenia przedmiotów do firmy GALA .

(3) Powszechna wada istnieje, jeżeli co najmniej 10% tego samego rodzaju przedmiotów dostawy ma porównywalną wadę.

(4) Zawieszenie okresu przedawnienia oparte jest na postanowieniach ustawowych stanowiących, że zawieszenie okresu przedawnienia rozpoczyna się w momencie otrzymania zgłoszenia wady w siedzibie dostawcy. W przypadku kilku prób naprawienia wady okres przedawnienia zostanie zawieszony na co najmniej 3 dodatkowe miesiące, począwszy od ostatniej próby naprawienia wady.

§ 14 Odpowiedzialność producenta

(1) Jeżeli nie określono inaczej, materiały i części, jakie będą dostarczane do firmy GALA, są przeznaczone do użytku przy produkcji świec. Produkty te są wykorzystywane na całym świecie.

(2) Dostawca musi przeprowadzić wszystkie inspekcje wytwarzanych i/lub dostarczanych przez siebie produktów bez względu na inspekcje towarów przychodzących, jakie mogą zostać przeprowadzone przez firmę GALA . Dostawca będzie ponosił odpowiedzialność za doskonałą jakość przedmiotu dostawy. Inspekcje przeprowadzane przez firmę GALA nie zwalniają dostawcy z tego obowiązku.

(3) Postanowienia ustawowe uważane są za obowiązujące w odniesieniu do roszczeń zgłaszanych przez firmę by GALA w stosunku do dostawcy z tytułu odpowiedzialności producenta. O ile postanowienia ustawowe nie obejmują żadnych regulacji dotyczących okoliczności, w których roszczenie może zostać zgłoszone w stosunku do firmy GALA z tytułu odpowiedzialności produktowej lub naruszenia przepisów bezpieczeństwa nałożonych przez władze w Niemczech lub w innych krajach, dostawca zwróci firmie GALA koszty wszelkich strat poniesionych w związku z tym, w tym koszty pozwu, pod warunkiem że dostawca jest producentem wadliwej części, która spowodowała wadę i/lub zwolni firmę GALA z roszczeń odszkodowawczych. Odpowiedzialność dostawcy będzie także istniała w przypadku braku winy/obowiązku dostawcy, jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone przeciwko firmie GALA na mocy prawa niemieckiego lub obcego na podstawie odpowiedzialności niezależnej od winy za wadliwą część dostawy. Te same zasady regulujące ciężar dowodowy będą miały zastosowanie do relacji pomiędzy firma GALA i dostawcą jak pomiędzy podmiotem występującym z roszczeniem i firmą GALA. Jeżeli kilka osób będzie odpowiedzialnych za szkody składające się na to samo roszczenie, w tym przypadku obowiązywał będzie § 5 Ustawy o odpowiedzialności za produkt. Jeżeli firma GALA także będzie ponosiła odpowiedzialność, będzie obowiązywał § 6 tej ustawy.

Jeżeli firma GALA lub jej klient zostanie zobowiązany do przeprowadzenia kampanii wycofywania produktu z rynku z powodu wady spowodowanej przez towary dostarczone przez dostawcę, lub jeżeli przeprowadzenie takiej kampanii wycofywania produktu z rynku stanowi uzasadnione działanie i/lub jeżeli firma GALA jest zobowiązana do przyjęcia kosztów takiego wycofania, dostawca będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów. Jeżeli koszty mają zostać podzielone pomiędzy więcej odpowiedzialnych osób, postanowienia §§ 5 i 6 Ustawy o odpowiedzialności za produkt będą obowiązywały odpowiednio

(4) Dostawca wykupi odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w szczególności ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt z odpowiednią ochroną, która obejmuje także koszty wycofania produktu z rynku. Na prośbę firmy GALA dostawca natychmiast przedstawi dowód wykupienia takiego ubezpieczenia.

§ 15 Prawa własności

(1) Dostawca będzie ponosił odpowiedzialność za roszczenia zaistniałe w wyniku naruszenia praw własności i wniosków dotyczących praw własności, gdy przedmioty dostawy zostaną użyte w sposób określony w umowie, o ile o najmniej jedno z tych praw własności zostało opublikowane w kraju dostawcy lub przez Europejski Urząd Patentowy w jednym z państw UE.

(2) Okres przedawnienia wynikający z odpowiedzialności za naruszenie praw własności rozpocznie swój bieg w momencie zaistnienia roszczenia i firma GALA zostanie powiadomiona o okolicznościach stanowiących podstawę roszczenia lub firma GALA powinna uzyskać taką wiedzę, nie dopuszczając się poważnego zaniedbania. W większości przypadków będzie wynosiła 10 lat od dostawy przedmiotu.

§ 16 Sprzęt produkcyjny

(1) Materiały i części dostarczone przez firmę GALA pozostaną własnością firmy GALA i muszą być oznakowane „GALA Reichenbach“. Takie przedmioty mogą być wykorzystywane wyłącznie w określonym dla nich celu. Materiały będą przetwarzane i komponenty montowane dla firmy GALA. Ustala się, że firma GALA będzie posiadała prawo współwłasności do przedmiotów produkowanych przy użyciu materiałów i komponentów dostarczanych przez firmę GALA , ich wartość będzie proporcjonalna do stosunku wartości dostarczonych przedmiotów do ogólnej wartości. Przeniesienie zastąpi umowa, że towary pozostaną w posiadaniu dostawcy do uzgodnionej daty dostawy w celu przetworzenia i będą przechowywane oddzielnie dla firmy GALA.

(2) Wszelkiego rodzaju dokumentacja, jaką firma GALA przekaże dostawcy, taka jak próbki, rysunki, formy i itd. zostanie zwrócona bezpłatnie na żądanie firmy GALA.

(3) Dostawca będzie zobowiązany ubezpieczyć wystarczającą dostarczone materiały i części od wszystkich ryzyk, w szczególności pożaru i kradzieży, na własny koszt oraz na prośbę przedstawi dowód wykupienia takiego ubezpieczenia.

(4) Formy, wzory i sprzęt, itd. mogą zostać zniszczone wyłącznie po uzyskaniu pisemnego pozwolenia od firmy GALA. W regularnych okresach i na każde żądanie dostawca będzie przedstawiał listę sprzętu produkcyjnego należącego do firmy GALA lub będącego jej współwłasnością.

(5) Jeżeli firma GALA o to poprosi, dostawca niezwłocznie przekaże, najpóźniej w ciągu jednego dnia, materiały, komponenty, formy, wzory, sprzęt i inne urządzenia produkcyjne przekazane przez firmę GALA. Jeżeli producent jest współwłaścicielem, towary będą przekazywane stopniowo w zamian za zapłacenie udziału producenta w tych towarach. W przypadku sporu dotyczacego wartości udziału wspólnego firma GALA może uniknąć zastosowania prawa do zatrzymania wynikającego z takiego współudziału przez wydanie gwarancji na sporną kwotę. Pod innym względem prawo dostawcy do zachowania sprzętu produkcyjnego jest wyłączone, pod warunkiem że należność, na jakiej prawo zatrzymania się opiera, jest sporna lub nie została zgodnie z prawem określona.

(6) Gdy zabezpieczenia, do których firma GALA jest uprawniona zgodnie z punktem

(1) przewyższają cenę zakupu wszystkich towarów zastrzeżonych dla firmy GALA, które jeszcze nie zostały opłacone, o więcej niż 10 %, firma GALA zobowiązuje się zwolnić zabezpieczenia na prośbę dostawcy według uznania firmy GALA.

§ 17 Tajemnice handlowe

(1) Dostawca zobowiązuje się traktować zamówienie firmy GALA oraz wszystkie handlowe i techniczne informacje z tym związane tajemnicą handlową. Obowiązek ten pozostanie w mocy także po zakończeniu umowy dostawy do momentu, aż taka tajemnica handlowa stanie się powszechnie znany bez udziału dostawcy.

(2) Produkty, jakie były wytwarzane na podstawie dokumentacji przygotowanej przez firmę GALA, takiej jak rysunki, wzory, itd. przy użyciu informacji poufnych przekazanych przez firmę GALA , lub przy użyciu narzędzi firmy GALA lub narzędzi przekopiowanych od firmy GALA, nie będą mogły być używane przez dostawcę ani oferowane, lub dostarczane osobom trzecim.

(3) Części, jakie zostały opracowane lub były dalej opracowywane przez firmę GALA we współpracy z dostawcą, mogą być dostarczane osobom trzecim po uzyskaniu pisemnego upoważnienia od firmy GALA.

(4) Gdy dostawca zaangażował podwykonawców do wykonania swojego obowiązku dostawy w stosunku do firmy GALA , zapewni, że na nich także zostanie nałożony obowiązek zachowania poufności zgodnie z § 17 pkt. (1) i (2). Gdy firma GALA o to poprosi, dostawca przekaże jej dowód zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z podwykonawcą.

§ 18 Przetwarzanie specjalne

Harmonogramy dostaw będą obowiązywały wyłącznie w połączeniu z odpowiednią umową cenową.

Następujące postanowienia będą miały zastosowanie wyłącznie do przetwarzania zamówień, które wynikają z harmonogramów dostawy. Jeżeli poniżej nie określono inaczej, niniejsze Warunki zakupu także będą obowiązywały.

(1) Zaległości, w przypadku których przesłano powiadomienie, zostaną dostarczone niezwłocznie jako natychmiastowe żądanie i będą stosowane do wcześniejszych przydziałów dostaw. O ile obowiązują różnice uzależnione od wielkości takich zaległości, zaległości, w stosunku do których GALA przesłała powiadomienie, będą uważane za nadrzędne.

(2) Jeżeli w drodze do firmy GALA są inne przesyłki niż wymienione ostatnie dostawy, ilości te zostaną dodane do kolejnej należnej raty dostawy.

(3) Wcześniejsze dostawy, o które nie proszono, zostaną zwrócone i dostawca zostanie obciążony kosztami transportu.

(4) Dane liczbowe przekazane dla potrzeb planowania nie są wiążące. GALA jest uprawniona do zmodyfikowania zakresu zamówienia zgodnie z jej wymaganiami.

(5) Jeżeli GALA nie otrzymała korespondencji z informacją o odrzuceniu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie uważa się za przyjęte.

§ 19 Zaprzestanie płatności, niewypłacalność

Jeżeli zaprzestaniecie Państwo dokonywania płatności lub jeżeli zostanie wyznaczony tymczasowy zarządca masy upadłości, jeżeli w stosunku do Państwa aktywów zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub jeżeli wystawione przez Państwa weksle lub czeki nie będą honorowane, będziemy mieli prawo odstąpić od umowy lub ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć umowę w części lub całości, bez możliwości wystąpienia w stosunku do nas z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytułu. Jeżeli wypowiemy umowę, rezultaty wykonane do tego czasu zostaną zafakturowane po cenach umownych jedynie w zakresie, w jakim będziemy mogli z nich korzystać zgodnie z warunkami umowy. Wszelkie szkody wynikłe dla nas zostaną wzięte pod uwagę w trakcie fakturowania.

§ 20 Postanowienia końcowe

(1) Niniejsze Warunki zakupu oraz cały stosunek prawny pomiędzy firmą GALA i dostawcą podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wyłączone jest stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach sprzedaży towarów (CSG) .

(2) Wyłącznym miejscem jurysdykcji w przypadku wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy będzie Ansbach, Niemcy, oraz jeżeli firma GALA dokona takiego wyboru – miejsce jurysdykcji dostawcy.

(3) Jeżeli jedna ze stron niniejszej umowy zawiesi płatności, zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe przeciwko aktywom umawiającej się strony, wszczęte zostanie sądowe lub pozasądowe postępowanie rozstrzygania sporów, druga strona będzie miała prawo odstąpić od części umowy, jaka nie została wypełniona. Nie wpłynie to na dalej idące roszczenia.

(4) Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zakupu lub postanowienie w zakresie pozostałych umów jest lub stanie się nieważne, nie wpłynie to na ważność wszystkich innych postanowień lub umów. Jeżeli dana nieważna umowa nie stanowi Warunków ogólnych lub Warunków działalności, strony będą zobowiązane zastąpić nieważną umowę umową ważną, która w jak największym stopniu będzie odzwierciedlała cel gospodarczy nieważnej umowy w sposób, jaki uważa się za ważny i zgodny z prawem.